Biri kurnaz bahisçilerden ödemesini alabilir mi?

Oyun ?irketleri ve bahisçiler kazançlar? ödemeyi reddedebilir.

Bunun önüne geçmenin en basit yolu hiçbir zaman onlarla oynamamak. Benim tavsiyeme uyun. Güvenli tavsiyeler almad?kça her zaman ?irketi SBR Kara Listesi’nden kontrol ediniz. AB’deki ?irketlerde kal?n.

SBR’deki ve di?er sitelerdeki önerileri gördü?ünüzde, bunlar?n genellikle do?ru olmad???n? akl?n?zda tutun – çünkü SBR’ye gönderdikleri mü?teriler için para ödeniyor. SBR’de Bet365 – en kötü türden bir sirk bahisçisi – A+ olarak s?ralan?yor. Kaybeden biri için kesinlikle A+ ancak onlarla oynad???nda kazanan zavall? insanlar limitlerinin ufak paralara dü?ürülmesiyle kar?? kar??ya kal?rlar. ?yisi mi, greatbettinginfo.com adresine gidip soru?turun.

?imdi sadede gelelim – sahtekar bir bahis ?irketine ödeme yapt?rmak mümkün mü?

Evet, mümkün.

Ödeme reddi genellikle yalanlarla ba?lar.

Ödeme gönderilmi?, haftaya gönderilmesi gerekiyor, bir hata olu?mu?, v.b. Geciktirme taktikler o kadar çoktur ki s?k?l?p paran?zla oynay?p kaybedersiniz.

Bunu yapt???n?zda, bütün bu bask?lara ra?men, kurnaz bahis ?irketi cevap vermeyi b?rak?r – ya da hesab?n?z? kapat?r ya da her ikisini birden yapar.

Kimseyle irtibata geçemezsiniz.Telefon etme imkan?n?z varsa, müsait birilerini bulamazs?n?z. Kurnaz bahis ?irketi ba?ka bir ülkededir ve vazgeçmenizi bekler – ki ço?u insan bunu yapar.

AB’de bu sorun Avusturya’da en kötü durumunda. Avusturya’da hiçbir oyun kurulu yok; spor bahisleri mevzuat? s?radan ticari geleneklerin kapsam?na giriyor. O yüzden, bahisçinin tek yapmas? gereken bir ?irket kurmak…

Bets4all benim kazançlar?m? ödemeyi reddetti, bir hata olu?mu? gibi davrand?lar, güya fakslad???m kimli?im olu?mam??, mektupla gönderdi?im kimlik kopyas? gitmemi?, ödeme zaman al?rm??, v.s. Hesab?m? kapatt?lar ve kendilerini kullan?lamaz hale getirdiler. Ödeme alman?n imkans?z oldu?unu gören SBR’den Bill Dozer’la temasa geçtim; SBR’nin yard?m etmeye çal??t??? insanlardan olu?an uzun bir listesi var.

Profesyonel bir oyuncuyla temasa geçtim, mümkün oldu?unu söyledi ancak nas?l oldu?unu söylemedi. ?imdi ?imdi anl?yorum nedenini. Neyin i?e yarad???n? ö?renirseniz korkaklar da kendilerini nas?l gizleyeceklerini ö?renirler. O yüzden s?rr?m? çok fazla aç??a ç?karm?yorum – ödememi almama ve di?er kurbanlara da yard?m etmeme ra?men. Ancak genel olarak bilgileri aç??a ç?karmaktan mutluluk duyar?m.

Bu korkaklar?n tek korktu?u ?ey bir ?eylerin kamuya duyurulmas?. Yeni kurbanlar bulamayacaklar çünkü ne olduklar? herkesçe bilinecek ve etraflar?ndakiler onlar?n bahisçi gibi görünen suçlular oldu?unu anlayacaklar.

Bets4all’daki herkesle irtibata geçtim. Bets4all’a gönderdi?im maillerle bir kitap yazd???m? söyledim “Kurnaz bir bahisçiden ödeme alman?n 100 yolu” ve yapt???m ?eyin onlar? çoktan olumsuz etkiledi?ini aç?klad?m.

Bir hafta sonra yine ayn?s? ve kitab?n ?nternette ücretsiz olarak yay?nlanaca??n? aç?klad?m ve böylece ödemeyi reddetmeleri iyi oldu böylelikle ben de ba?ka yollar? deneyebilecektim. Kitap haz?r oldu?unda Avusturya’da bir bas?n bülteni düzenlenecekti. Farkl? yetkililer ve ?irketlerle irtibata geçilip Bet4all’un faaliyetleri hakk?nda bilgi verildi.

??ler böylece iki ay ilerledi, ta ki Bets4all bir çok sorunla kar??la??p borcunu kapatana kadar. O yüzden ödemenin al?nmas? mümkün ancak en iyi yolu bu düzenbazlarda hiç oynamamak – bilgiyi kendiniz edinerek.

Bets4all kar??la?t???m tek hilekar bahis ?irketi de?il, o yüzden tecrübelerime dayanarak bir ki?iye ödeme yap?labilece?ini söyleyebilirim, hepsine eninde sonunda ödeme yap?l?r.

Siz de bunu ya?arsan?z, her ?eyden önce tek bir ?ey yap?n. Hesab?n?zdaki bütün bilgilerin yaz?c?dan ç?kt?s?n? al?n. Oturum aç?n ve oyun geçmi?i, ?artlar (bets4all yeni kurbanlar? doland?rd?ktan sonra kölelik sözle?mesini de?i?tirir) ve hesap geçmi?inizin her sayfas?n?n ç?kt?s?n? al?n. Çünkü düzenbazlar hemen hemen hiç ?üphesiz hesab?n?z? kapatacaklard?r ve böylece siz de hesab?n?za giremezsiniz. O halde ilgili ülkenin Oyun Kurulu’na bahisçinin mü?terisi oldu?unuzu ve onlar?n size borsu oldu?unu nas?l kan?tlayabileceksiniz?

Sözde bahisçi tavsiye eden siteleri v.s. ziyaret ederseniz ve bu siteler size bets4all, Betchance veya Internet1X2 için reklam bantlar? (bannerlar) gösterirlerse, gözleriniz aç?k tutun. Bunlar?n hepsi düzenbazd?r ve bu reklam bantlar?n? gösteren siteler neyin sorumlulu?unda olduklar? hakk?nda çok az ?ey biliyorlarsa, o halde bu siteler sizi bilinçli bir ?ekilde yanl?? yönlendiriyorlard?r çünkü yeni kurbanlar toplamak için para al?yorlar.

No related posts.