Çevrimiçi oynamay? ö?rendi?inizde ç?rakl?k döneminizin geçmesi için acele etmeyin

Birkaç butona basmak o kadar da zor olamaz?

Evet, maalesef hata yapmak çok kolay. ?u 3 faktörü edinmeniz gerekiyor:

Tecrübe

Usul

Bilgi

Bu, birkaç ay boyunca küçük mebla?lar? – her bahis için 3-25 EURO- tekrar tekrar oynayarak ba?ar?l?r.

Daha sonra ki?i yava?ça bahis paralar?n? art?r?r. Birdenbire art?r?rsan?z, bahis oynayabildi?iniz paray? s?n?rland?r?rs?n?z. Bu bahse para yat?rmadan önce tecrübelerinizden bilmeniz gereken bir ?ey. Aksi takdirde, bir bahis ?irketine çok fazla bahis koymu? olursunuz ve bir sonrakine yaln?zca 30 EURO yat?rabilirsiniz. Ç?rakl?k paras? ödemekten ba?ka hiçbir ?ey tecrübenin yerini alamaz.

Benzer ?ekilde, belirli bahis ?irketleri a??r? yüksek bahisleri h?zl?ca bat?r?yor. Öncelikle en h?zl? bat?r?c?ya bahis oynamal?s?n?z. Bilgi ve tecrübe sahibi olmal?s?n?z.

Aynen öyle, bahse para yat?raca??n?z zaman bir oyun borsas?ndaki bahis oranlar? de?i?tirilir. Al??k?nsan?z, ba?ka hangi oyun borsalar?n?n genellikle ayn? bahis oranlar?na sahip oldu?unu bileceksinizdir. Ya da bir oyun borsas?nda bahsi dö?ersiniz ve birilerinin de sizi dö?emesini beklersiniz- görülmedik bir ?ey de?il. Ya da bir sonraki en yüksek bahis oranlar?n? aras?n?z ve biraz kayba u?rars?n?z. Usulünüz olmadan deh?ete dü?ersiniz, ne yapaca??n?z? bilemezsiniz ve belki de bütün bahis paras?n? kaybedersiniz.

Asya handikap?, alt-üst, tek-çift nedir?

Paris SG, PSG ya Da Paris Saint German ayn? tak?m m??

“Draw no bet (Beraberli?e bahis oynama) nedir? Ö?renmek zaman al?r.

Ladbrokes’a 1000 EURO bahis oynuyorsunuz. Bunun yerine, 3-4 oyun borsas?nda bahis oynaman?z gerekmektedir. Bir oyun borsas?nda bahis oynars?n?z. Ayn? piyasa düzenleyicileri di?er oyun borsalar?na otururlar ve di?erlerindeki bahis oranlar?n? direk bat?r?rlar. Tecrübe edindi?inizde, ne yapman?z gerekti?ini ve sorunsuz bütün bahisleri oynayabileceksiniz – tecrübeniz ve önerdi?im 2 web taray?c?s?ndaki bilgiler sayesinde.

Maçlar oynand???nda iyi takip etmelisiniz. Bahis oranlar?, maç?n ba?lama saati yakla?t?kça giderek daha iyi olur. Bir yere bahis oynad?n?z ve bir sonrakine geldi?inizde maç kapand?. Yaln?zca tecrübenin yard?m? dokunur.

Önce oyun borsas?na m? yoksa bahis ?irketine mi para yat?rmal?s?n?z? Tecrübe ve bilgi gerekli.

Ba?ka herhangi bir ?ey yapmadan önce bu sayfalar?n ç?kt?s?n? al?n ve birkaç kez okuyun. Okunmas? gereken s?raya göre düzenlenmi?tir, milyoner sayfas?n?z dikkate almay?n.

Benim tavsiyeme uyun- Bu hatalar? ben zaten sizin yerinize yapt?m.

Anlatt???m gibi ba?lay?n – Moneybookers, EURO, do?ru bahisçiler.

Ö?renme e?rinize zaman verin. ?lk aylarda küçük paralarla oynay?n. Daha yüksek bahisler için haz?r olana kadar bekleyin.

Ba??ndan itibaren do?ru biçimde ö?renin, tecrübe edinin ve disiplinli oynay?n. Daha sonra kazanmak rutin haline gelecek. Hangi tak?m?n kazanaca??n? hakk?nda bir kal?p görebilecek hale geleceksiniz. En basiti 2 sonuçlu oyunlarla ba?laman?z, alt-üst gibi. Giri? yapmadan önce tenis oynamay?n, farkl? bahisçilerin bir maç iptal edildi?i zaman uygulanacak farkl? kurallar? var.

E?er çok fazla bahis kaybederseniz (para kazan?rsan?z geri döner) o halde bir taraftan gözlemleyip ö?renirken birkaç ay kesin bahisler oynay?n.

No related posts.