?yi bahis borsalar?

Bahis borsalar? bahis oyuncular?n?n birbirlerine kar?? oynad?klar? sitelerdir. Bahis borsalar? maçlar? al?r ve paray? i?ler, düzenler ve paray? öder. Bunun için kazançlardan bir komisyon al?rlar, genellikle % 5 oran?nda. Bu, bahis oranlar?n?n asl?nda daha dü?ük oldu?u anlam?na gelir, bahis oranlar?n?n % 2,5’i kazançlardan gidiyor bu yüzden bahis oranlar? asl?nda 1,95. Bahis oranlar?n? hesaplamak için, Buray? t?klay?n.

Buna ra?men benim önerdi?im bahis borsalar?n?n genellikle yüksek bahis oranlar? vard?r. Ancak hepsinden önemlisi, risksiz bahisleri (kesin bahisleri) kullanarak, kazançlar? bahisçilerden alarak, bahisçide kaybedip, kendi yapt?klar? bahislere kar?? bahis olarak aç?klanan, kar?? taraftaki bahis borsas?nda bir kar?? bahisle kazanarak bahis borsalar?m?z olmal?.

Bu kazanmaktan çok daha zor. Kazanmak çok kolay ki ilk bahiste kazan?l?r. Ancak hata yapmamal?s?n?z, bütün ö?renme e?risi hata yapmak için de?ildir, do?ru takti?i uygulamay? ö?renmemek için de?ildir. Kazanmak için spor hakk?nda bir ?ey bilmenize gerek yok

Betsson öncelikle kaydolmal?s?n?z. Yaln?zca % 4 komisyon al?yorlar – bu önemli, bahis oranlar? daha büyük olacak. Sitede gezinmek çok kolay. Kullan??l? bahis bonuslar?. Moneybookers kullan?yorlar.

Redbet ise bir sonraki. Yaln?zca % 4 komisyon. ?sveçli kadro taraf?ndan kuruldu ve onlar taraf?ndan i?letiliyor. Netteki bütün bahis borsalar?n?n en iyi limitlerine sahip, siteyi olu?turan bir dahi. Orada meydana gelen her ?ey görülebilir ve birkaç t?klamayla maçtas?n?z. Betfair’de ise bazen maça ula?madan önceki bütün t?klamalardan ?iddetli kar?n a?r?lar? çekiyorsunuz. Kazanç ödemeleri gerçek zamanl? olarak (saniyeler içerisinde) Moneybookers’a yap?l?yor – Redbet ta?lar? nas?l dö?eyece?inize dair bütün i?i gösteriyor.

Bets10. Bilindi?i gibi, kalitenin imzas?, yine ?sveçliler. Çok küçük bir ?irket olarak ba?lamalar?ndan bu yana onlar? kullan?yorum. ?u anda 150 personeliyle muazzam bir ?irket ve ?nternet dünyas?nda y?l?n oyun sitesi olarak seçilmeyi de pekala hak ediyor (bir sitede olabilecek her ?eye sahipler – mü?terek bahis dahil) Oynamak için büyük mebla?lar mevcut. Do?al olarak Moneybookers hesab? var ancak bazen kazanç ödemelerini almak birkaç gün al?yor. Standart % 5 iken, onlar?n komisyonu yaln?zca % 4.

Hat?r? say?l?r ölçüde büyük bir bahis sermayeniz olana kadar bu 3 bahis borsas?yla ba?a ç?kabilmelisiniz. O zamana kadar Betfair’le oynaman?z gerekecek, yine % 5 komisyon, zor bir site, mü?teri dostu politika. Standart cevab?n “Bu bizim prensibimiz de?il”, “biraz daha dayan?n” ya da “kendi ba??n?z?n çaresine bak?n” oldu?u bu yerde kötü muameleyle kar??la?maya haz?r olun. Ancak Betfair en büyü?ü, en fazla oyuncuya ve sermayeye sahip bu nedenle muhtemelen onlara ihtiyac?n?z oldu?unu dü?ünebilirsiniz. Haz?rl?kl? olun böylece tahammül edebilirsiniz. H?zl? bir ?ekilde do?rulama yapacaklard?r ve genellikle ayn? gün ayn? parayla tekrar oynayabilirsiniz; genellikle oynamak için büyük mebla?lar ve birçok kar??la?ma bulunur. Betfair bunlar?n ilki ve bahis borsas?n? icat eden de onlar. Mü?terilerine özen gösterselerdi, bu i?in tekeli olurlard?.

Daha fala bahis borsas? var ancak bunlar kadar iyi de?iller, ben yaln?zca Avrupa’daki bütün bildiklerimi ara?t?rd?m, bir tane daha istiyorsan?z, BetBull’u deneyin. Bu Betdaq’?n bir ba?ka kabu?u, ayn? bahis oranlar? ve paraya sahip ancak oynamak için daha h?zl? ve anla??l?r bir site.

Di?erlerinden daha dü?ük komisyonla (yaln?zca % 1, muhtemelen) çal??an bir bahis borsas? var, Mansion. Onlar?n navigasyonunu sevmiyorum, bana göre çok bo?uk. Ayr?ca Cebelitar?k’ta ikamet ediyorlar, bu yüzden AB/AET yasalar?n?n kapsam?na girip girmediklerinden emin de?ilim. Mansion ilginiz çektiyse, sitenin düzenin sizi cezbedip etmedi?ini ve daha sonra AB kapsam? içerisinde olup olmad???n? kontrol edin böylece kazançlar?n?z vergiden muaf olur.

No related posts.