?yi bahisçiler a?açta yeti?mez

S?radan bir oyuncuyla bir kazanan aras?ndaki fark devasad?r. S?radan oyuncu kaybeder; bu yaln?zca bir zaman meselesidir. Ona göre sadece bir bahisçi bu i?i yapacakt?r, orta düzeyde ya da iyilerin bulundu?u bir bahisçi. Size en iyilerinden biri olan Expekt’i öneririm çünkü onlar sadece e?lence tesisi.

E?er çok yüksek bahislerle oynamak istiyorsan?z, size Ladbrokes’u öneririm.

E?er kazanan olmay? amaçlayanlardan biriyseniz, farkl? ?ekilde davranman?z gerekmektedir. Yüksek bahisleri olan, kazançlar?n?z? ödeyen ve mümkün oldu?unca yüksek bahislerle oynayabilece?iniz bir bahisçi edinmeniz gerekmektedir. Bahisçilerin AB/A?S (Avrupa ?stihdam Stratejisi) s?n?rlar? içerisinde ikamet etmeleri gerekmektedir, aksi takdirde vergi problemini de i?in içine katabilirsiniz.

Bundan ba?ka, ”kaybetmeden kaybetmek” zorundas?n?z, yani kaybederek kazançlar? bahisçilerden (bu nedenle sizi kaybedenler olarak görüyorlar ve yüksek bahis oynaman?za izin veriyorlar) Bahis borsalar?na (komisyon elde ettikleri için kazananlar? severler) aktar?rs?n?z. Ku?kusuz bu bahis – risksiz kumar oynama- yoluyla meydana gelir ve bu sitede ba?ka bir sayfada aç?klanmaktad?r.

?yi Bahisçiler

Bence do?ru düzgün davrana yaln?zca 4 bahisçi var. ??te en iyisi en ba?ta olmak üzere azalan s?rayla onlar geliyor:

Ladbrokes. Bir toplam? doldurabildi?iniz ve ne kadar bahis oynayabilece?inizi gördü?ünüz ?ngiliz bahisçisi. Ladbrokes büyük kay?plara dayanabilir; 5000 EURO için gözünü bile k?rpmaz. Genellikle çok büyük bahisler oynayabilirsiniz. H?zl? ödeme yap?yor. Moneybookers hesab? var. ?yi bahis oranlar? var ancak ço?unlukla hafta sonlar?.

Centrebet (sekme: Spor). Makul surette yüksek bahislere izin verilir, genellikle 900 EURO’ya kadar olan kazançlar (bahis X bahis oran?) onaylan?r. ?yi bahis oranlar? var. Moneybookers hesab? var.

Expekt. Gerçek bir e?lence tesisi ve zevk için oynayanlar veya bingoyu sevenler için mükemmeldir. Son zamanlarda çok fazla kazanmad?ysan?z her bahis için genellikle 30 ilâ 400 EURO aras?nda onaylan?r. H?zl? ödeme yaparlar ve Moneybookers hesaplar? var.

Bet24. ?skandinav personel. Bahis oranlar? çok yüksek de?ilse ?imdiki durumda her bahis için 150 EURO’ya kadar onaylan?r. “Kaybetmeden kaybetmek” için onca çaban?n bo?a ç?kmas?n?n ard?ndan bütün kazançlar?m? toplamama ra?men, biri onaylayana kadar ne kadar bahis oynanabildi?ini göremezsiniz. Bahis çok yüksekse biri durdurulur ve bahis onaylanana kadar daha dü?ük bir bahisle ya da daha dü?ü?üyle deneme yap?lmas? gerekmektedir. Moneybookers hesaplar? var ancak onlar için para çekme i?lemi yok. Ben kendi banka hesab?ma çekiyorum.

Pinnacle’dan henüz bahsetmedim – bahisçilerin kral? ya da 10Bets, gerçekten iyi olan bir ba?ka bahisçi. Her ikisi de yüksek bahisleri kabul ediyor ve Pinnacle türünün en yükse?iyle. 10Betsin Pazartesi’den Per?embe’ye kadar bahisler üzerinde % 5 ikramiyesi var ve “kaybetmeden kaybetmek” isteyenler için ücretsiz ekstra para veriyor.

Bunlar? önermememin nedeni AB-lisanslar?na güvenmiyor olmam. Her ikisi de aslen AB d???nda tescillenmi?ler ve edinilen bilgilere göre AB/A?S’de de bir lisanslar? var. Bu yüzden çekiliyorum ve vergi yetkilileri onlar? AB ?irketi olarak hesaba katmad??? takdirde kazançlar?n üzerinde olu?abilecek vergi riski nedeniyle onlar? tavsiye etmiyorum.

Daha yüksek bahisler oynaman?z gerekti?i için biraz daha fazla bahisçi bulman?z gerekiyor. A?a??daki bahisçiler an?nda korkarlar ve kazan?rsan?z, ki bu kaç?n?lmazd?r, limitlerinizi dü?ürürler. Kaybetti?iniz sürece her ?ey iyidir. Yüksek bahislerle oynad???n?z ve kazand???n?z sürece, tekrar mant?kl? bahisler alabilmeniz için “kaybetmeden kaybetmeyi” denemeniz gerekir.

Bu bahisçiler ciddidir ve çok fazla kazanmad???n?z sürece i?ler t?k?r?ndad?r.

Interwetten. H?zl? ödemelerde ve ayn? zamanda yüksek bahis oranlar?nda iyi olan Avusturyal? bir bahisçidir (ço?u kötüdür çünkü Avusturya’da hiçbir Kumar Kurulu yok). Paran?z azalsa bile 10 – 25 EURO ve zaman zaman EURO 100 -150 aras?nda bahis oynayabileceksiniz. Genellikle Interwetten, maç saati yakla?t?kça limitleri herkes için dü?ürüyor. Oynad???n?z bahis çok yüksekse, oynayabilece?iniz bahis siz onaylamadan önce gösteriliyor. Ödeme h?zl? ve Moneybookers hesaplar? var.

WilliamHill. ?yi bahis oranlar? var ancak yaln?zca günde 1-2 kez. Moneybookers kullanmad?klar? için ödeme kredi kart?yla yap?l?yor. Siz onaylamadan önce oynad???n?z bahsin büyüklü?ü gösteriliyor.

SportingBet. Burada büyük paralar için, 1000-2500 EURO, bahis oynayabilirsiniz. Ancak kazan?rsan?z, oynad???n?z bahis birkaç onlu?a s?k???p kal?r. “Y?l?n bahisçisi” ilan edildi, insan dü?ünmeden edemiyor, bu ikramiyeleri azar azar da??tan bir y???n kaybeden mi? “kaybetmekle” ilgili kötü bir talihiniz yoksa ve tesadüfen çok kazan?yorsan?z, bu iyi bir bahisçi. Per?embe günleri %5 bahis primi veriyor – ekstra para da cabas?. Moneybookers kullan?yorlar. Sorun ?u ki, e?er olur da kazan?rsan?z, öyle zorlu bir ?ekilde s?k??t?r?l?rs?n?z ki “kaybetmekten” ba?ka ?ans?n?z kalmaz ve bunun olmas? halinde –yaln?zca onlar? kendi haline b?rakmak için – bahislerin büyüklü?ünü art?rmaya ba?lars?n?z.

Betsafe. Expekt’te e?itilmi? çok tecrübeli personeli var ancak maalesef en ufak nedenden dolay? limitinizi dü?üreceklerdir, sizin kazand???n?z? dü?ünmeleri yeterli. ?yi bir site, Expekt’in sitesinin bir de?i?i?i. Olur da kazan?rsan?z, burada gösterildi?i gibi gülünç bahislere saplanacaks?n?z:

A?a??daki kuponlar onaylan?r:betsafe.com ?imdiki duruma göre mevcut bahis oran? 19.00’da duruyor, yani 1.00 Euro’luk bir bahisten (1.00 Euro) muhtemel kazanç 19.00 Euro’dur (19 Euro).

Parantez içerisindeki miktarlar bahsin reddedilen k?sm?n? gösteriyor. ?

(Bu a??r? de?il, 24thPoker’de oynayaca??n?z ayn? bahis de 1 EURO’ya ç?kar?labilirdi.) Bu 2 sirk bahisçisi de, oran? 19 olan bahse 2 EURO oynamama izin vermeye cesaret edemez. Bu bo?uculuk ba?lad??? anda yaln?zca paran?z? çekin ve oradan ayr?l?n.

Oynad???n?z bahis çok yüksekse onaylamadan önce oynayabilece?iniz bahis toplam? size gösterilir. Moneybookers kullan?yorlar.

Betway de i?in ustas? Expekt’ten etkilenen bir bahisçidir. Kadrosu ço?unlukla ?sveçlilerden olu?ur, bu genellikle yüksek s?n?f anlam?na gelir. Ne kadar bahis oynayabilece?inizi görmeniz için öncelikle bahsi onaylaman?z gereklidir – en yüksek bahis onaydan önce gösterilmez, ki bu da kötü bir durumdur. Ancak ne kadar bahis oynayabilece?iniz gösterilirse, dü?ük ve daha dü?ük bahislerle gidi?at?n?z? denemekten kaç?n?rs?n?z. Yüksek bahis oranlar?na ve Moneybookers hesab?na sahip.

Partybets. Yüksek bahis oynayabilirsiniz ve kazan?rsan?z be? para etmez toplamlara saplan?p kal?rs?n?z.

Gamebookers’ta da ayn? bahis oranlar? var ancak kadrosu daha iyi – Gamebookers’ta da yüksek bahis oynayabilirsiniz ancak do?al olarak her iki bahisçide de bahis oynars?n?z ve bahsi yükseltirsiniz. O kadar s?k olmasa da her bahis gününde yüksek bahis oranlar? var. Her iki sitede de “en yüksek bahis” linkine t?klamadan önce oynayabilece?iniz bahis toplam? gösteriliyor, örnek te?kil ediyor. Moneybookers hesaplar? var.

Bets10. An?nda 50 EURO’luk en yüksek bahse daralt?lacaks?n?z ve ne kadar kazand???n?za göre de?i?en izin verilen en yüksek iyi kazançlar olacak. Hep böyle i?ler ve yüksek bahis oranlar? vard?r. Oynad???n?z bahsi onaylad?ktan sonra ne kadar bahis oynayabilece?inizi göreceksiniz, ancak s?k??t?r?ld???n?z anda her bahis için uygulanan en yüksek bahsin 50 EURO oldu?unu göreceksiniz (ö?renme e?risinden sonra). Moneybookers kullan?yorlar.

Bir süre bu bahisçilerle idare edeceksiniz. ??e yarayan daha küçük bir miktar çok olan?ndan daha iyidir – çünkü paran?n (bahis sermayeniz) dayanmas? gerekmektedir. Daha az?yla çok paran?z?n olmas?, daha ço?uyla i?e yaramayan miktarlardan daha iyidir.

Daha fazlas?na ihtiyaç duyuyorsan?z, o halde ?unlarla ba?lay?n:

Betshop. Burada 100-150 EURO bahis oynayabilirsiniz ve daha kötü bir tak?m üzerine yüksek bahis oranlar? bulabilirsiniz.

Redbets – Yüksek bahis oranlar?na bile 50 EURO bahis oynayabilirsiniz. Burada her zaman birçok maç?n üzerine yüksek bahis oranlar? vard?r.

Daha fazlas?n? istiyorsan?z www.greatbettinginfo.com sitesine bak?n?z ancak Bet365 ve BlueSquare’i seçmeyiniz, her ikisi de yaln?zca kaybedenleri kap?da kar??layan beter türden sirk bahisçileridir.

NOT: kaydoldu?unuzda benim linklerimi kullan?n, onlar sizi bahis primlerine (böyle tekliflerin bulundu?u yerlere) yönlendirirler. ?lk ödemeyle birlikte ödeme primleri verilmesi adettendir. Bunlar? maksimum düzeyde kullan?n- bedavadan para. Kazançlar?n?z? çekmeden önce, genellikle primin 2-3 kez 1,5’tan (ya da benzeri bir orandan) daha yüksek bahis oranlar?na oynanmas? gerekir. Sorun de?il çünkü biz her halükarda bütün bahisçilerimize “yenilmeden kaybedece?iz”. Bu yolla herkes kazan?r.

Ayr?ca, bahisçilerde kaybederek kazançlar?m?z? kenara çekmek için bahis borsas? da oynaman?z ve “kesin bahislerle” (risksiz bahisler) bahis borsas?nda kazanman?z gerekmektedir.

En iyi bahis borsalar? hakk?nda bilgi edinmek için Buray? t?klay?n.