Oyun Kurallar-Skeet Shooter

Bu oyunu Bets10?da ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu Bets10?da gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

$keet $hooter’?n Kurallar?

Bu, “oyun içinde oyun” özelli?ine sahip, 5 çark ve 9 çizgiden olu?an bir kollu makinedir.

Kollu Makine

Bahis çizgilerini tek tek etkinle?tirmek için TEK Ç?ZG? dü?mesini t?klat?n.

Her t?klatmada yeni bir bahis çizgisi aç?l?r ve o bahis çizgisine 10c de?erinde bir bahis konulur. 9 çizginin tamam? etkinle?tirildi?inde yeniden t?klatma, i?lemi ba?tan ba?lat?l?r ve her t?klatmada bahis çizgilerine s?rayla birer 10c daha konulur.

Tüm çizgileri tek bir seferde etkinle?tirmek için TÜM Ç?ZG?LER’i de t?klatabilirsiniz.

MAKS BAH?S tüm çizgilere maksimum bahsi, her çizgiye 1€ olmak üzere toplam 9€, koyman?z? ve çarklar? döndürmenizi sa?lar.

BAHISLERI TEMIZLE, bahis çizgilerindeki tüm bahisleri temizler.

Her bahis çizgisine konulmu? fi? miktar?, bahis çizgileri etkinle?tirildi?inde bahis çizgisinin yan?nda gösterilir.

Konulmu? toplam fi? miktar?, çarklar?n alt?nda “Bahis” olarak gösterilir.

Oyuna ba?lamak için DÖNDÜR’ü t?klat?n. Ayr?ca ‘Return’ veya ‘Bo?luk’ tu?lar?na da basabilirsiniz.

Kazançlar, kazanan bahis çizgisindeki bahis ile o kombinasyonun ödeme plan?ndaki kar??l??? çarp?larak hesaplan?r.

Ödemelere göz atmak için ödeme tablosu dü?mesini t?klat?n.

$keet $hooter

Seçili bir bahis çizgisine üç veya daha fazla tüfek gelirse, trap at??? yapars?n?z. Trap at???, bir “oyun içinde oyun” özelli?idir ve kazanc?n?z? artt?rma f?rsat? sunar. Trap at???nda fare i?aretçisini oynatarak tüfe?inizle hedef al?n ve ekranda uçu?an hedefleri vurun.

Rasgele say?da fi? içeren on hedefe ate? etme f?rsat?n?z vard?r. Ne kadar çok vurursan?z, o kadar çok kazan?rs?n?z.

Her hedefe iki kez ate? etme hakk?n?z vard?r.

?Y? ?ANSLAR!

No related posts.