?yi bahis borsalar?

Bahis borsalar? bahis oyuncular?n?n birbirlerine kar?? oynad?klar? sitelerdir. Bahis borsalar? maçlar? al?r ve paray? i?ler, düzenler ve paray? öder. Bunun için kazançlardan bir komisyon al?rlar, genellikle % 5 oran?nda. Bu, bahis oranlar?n?n asl?nda daha dü?ük oldu?u anlam?na gelir, bahis oranlar?n?n % 2,5’i kazançlardan gidiyor bu yüzden bahis oranlar? asl?nda 1,95. Bahis oranlar?n? hesaplamak için, Buray? t?klay?n.

Buna ra?men benim önerdi?im bahis borsalar?n?n genellikle yüksek bahis oranlar? vard?r. Ancak hepsinden önemlisi, risksiz bahisleri (kesin bahisleri) kullanarak, kazançlar? bahisçilerden alarak, bahisçide kaybedip, kendi yapt?klar? bahislere kar?? bahis olarak aç?klanan, kar?? taraftaki bahis borsas?nda bir kar?? bahisle kazanarak bahis borsalar?m?z olmal?.

Bu kazanmaktan çok daha zor. Kazanmak çok kolay ki ilk bahiste kazan?l?r. Ancak hata yapmamal?s?n?z, bütün ö?renme e?risi hata yapmak için de?ildir, do?ru takti?i uygulamay? ö?renmemek için de?ildir. Kazanmak için spor hakk?nda bir ?ey bilmenize gerek yok

Betsson öncelikle kaydolmal?s?n?z. Yaln?zca % 4 komisyon al?yorlar – bu önemli, bahis oranlar? daha büyük olacak. Sitede gezinmek çok kolay. Kullan??l? bahis bonuslar?. Moneybookers kullan?yorlar.

Redbet ise bir sonraki. Yaln?zca % 4 komisyon. ?sveçli kadro taraf?ndan kuruldu ve onlar taraf?ndan i?letiliyor. Netteki bütün bahis borsalar?n?n en iyi limitlerine sahip, siteyi olu?turan bir dahi. Orada meydana gelen her ?ey görülebilir ve birkaç t?klamayla maçtas?n?z. Betfair’de ise bazen maça ula?madan önceki bütün t?klamalardan ?iddetli kar?n a?r?lar? çekiyorsunuz. Kazanç ödemeleri gerçek zamanl? olarak (saniyeler içerisinde) Moneybookers’a yap?l?yor – Redbet ta?lar? nas?l dö?eyece?inize dair bütün i?i gösteriyor.

Bets10. Bilindi?i gibi, kalitenin imzas?, yine ?sveçliler. Çok küçük bir ?irket olarak ba?lamalar?ndan bu yana onlar? kullan?yorum. ?u anda 150 personeliyle muazzam bir ?irket ve ?nternet dünyas?nda y?l?n oyun sitesi olarak seçilmeyi de pekala hak ediyor (bir sitede olabilecek her ?eye sahipler – mü?terek bahis dahil) Oynamak için büyük mebla?lar mevcut. Do?al olarak Moneybookers hesab? var ancak bazen kazanç ödemelerini almak birkaç gün al?yor. Standart % 5 iken, onlar?n komisyonu yaln?zca % 4.

Hat?r? say?l?r ölçüde büyük bir bahis sermayeniz olana kadar bu 3 bahis borsas?yla ba?a ç?kabilmelisiniz. O zamana kadar Betfair’le oynaman?z gerekecek, yine % 5 komisyon, zor bir site, mü?teri dostu politika. Standart cevab?n “Bu bizim prensibimiz de?il”, “biraz daha dayan?n” ya da “kendi ba??n?z?n çaresine bak?n” oldu?u bu yerde kötü muameleyle kar??la?maya haz?r olun. Ancak Betfair en büyü?ü, en fazla oyuncuya ve sermayeye sahip bu nedenle muhtemelen onlara ihtiyac?n?z oldu?unu dü?ünebilirsiniz. Haz?rl?kl? olun böylece tahammül edebilirsiniz. H?zl? bir ?ekilde do?rulama yapacaklard?r ve genellikle ayn? gün ayn? parayla tekrar oynayabilirsiniz; genellikle oynamak için büyük mebla?lar ve birçok kar??la?ma bulunur. Betfair bunlar?n ilki ve bahis borsas?n? icat eden de onlar. Mü?terilerine özen gösterselerdi, bu i?in tekeli olurlard?.

Daha fala bahis borsas? var ancak bunlar kadar iyi de?iller, ben yaln?zca Avrupa’daki bütün bildiklerimi ara?t?rd?m, bir tane daha istiyorsan?z, BetBull’u deneyin. Bu Betdaq’?n bir ba?ka kabu?u, ayn? bahis oranlar? ve paraya sahip ancak oynamak için daha h?zl? ve anla??l?r bir site.

Di?erlerinden daha dü?ük komisyonla (yaln?zca % 1, muhtemelen) çal??an bir bahis borsas? var, Mansion. Onlar?n navigasyonunu sevmiyorum, bana göre çok bo?uk. Ayr?ca Cebelitar?k’ta ikamet ediyorlar, bu yüzden AB/AET yasalar?n?n kapsam?na girip girmediklerinden emin de?ilim. Mansion ilginiz çektiyse, sitenin düzenin sizi cezbedip etmedi?ini ve daha sonra AB kapsam? içerisinde olup olmad???n? kontrol edin böylece kazançlar?n?z vergiden muaf olur.

No related posts.

Geldiniz-10H All American

Bu oyunu CasinoMetropol ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMetropol gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun kurallar?-10H All American

All American’a ho? geldiniz!

All American, ellerin olu?turulma ?ekliyle ilgili geleneksel poker kurallar?n? uygulamaktad?r.

Özel Eller-10H All American

Normal poker ellerinin yan? s?ra (Döper, üçlü, kent, renk, full, kare, flo?, flo? royal), All American’da baz? özel eller de bulunur:

 • Vale ya da Daha ?yisi. Vale, K?z, Papaz ya da As peri.

Nas?l oynan?r-10H All American

El ba??na jeton say?s?n? belirlemek için BAH?S SEV?YES?‘ni t?klat?n. Vurgulanan ödeme tablosu sütunu, bahsinize kar??l?k gelmektedir. Ayr?ca jeton de?erini de?i?tirmek için oyun dü?melerinin sa??nda Jeton De?eri göstergesinin yan?ndaki yukar? ve a?a?? ok dü?melerini de t?klatabilirsiniz. Bahis, jeton cinsinden toplam bahsi gösterir.

?lk elin da??t?lmas? için DA?IT‘? t?klat?n. Kazanan elin parças? olan kartlar otomatik olarak tutulur. Tutulacak kartlar? seçmek ya da seçimlerini kald?rmak için kartlar? ya da ilgili tutma dü?mesini t?klayabilir ya da klavyede ilgili say?lara 1-5 basabilirsiniz. Seçti?iniz kartlar?n üzerinde HELD yaz?s? görüntülenir. Tutmak istedi?iniz kartlar? seçtikten sonra, ikinci eli da??tmak için yeniden VER dü?mesini t?klat?n. Kazan?lan miktar, son elinize göre belirlenir ve oyun dü?melerinin solundaki KAZANILAN k?sm?nda belirtilir.

Kumar-10H All American

Kazanan bir ele sahip oldu?unuzda, kazand?klar?n?z? bir Kumar oyununa koyma ?ans?na da sahip olursunuz. Kumar özelli?i “kumar” GAMBLE t?klat?larak etkinle?tirilebilir. Araçlar menüsünde, her kazanan ele sahip oldu?unuzda otomatik olarak ikiye katlaman?n ba?lat?lmas?n? ya da ikiye katlama özelli?inin devre d??? b?rak?lmas?n? seçebilirsiniz.

Yeni ekranda, kapal? halde bir kart gösterilir. A?a??dakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Kart?n rengini tahmin etme: Çift kat para almak için kart?n solundaki k?rm?z? ya da siyah dü?mesini t?klat?n ya da
 • Kart?n türünü tahmin etme: Paray? dörde katlamak için kart?n sa??ndaki dört kart türü dü?mesinden birinin üzerini t?klat?n.

Kazanma olmas? durumunda ikiye katlamay? seçmeye devam edebilirsiniz. Veya isterseniz durdurmak ve ana oyuna geri dönmek için TOPLA‘y? t?klatabilirsiniz.

Çekilen her kart için yeni bir destenin kullan?ld???n? unutmay?n.

Oyun ayarlar?-10H All American

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Her zaman kumar ‘Gamble’. Kumar özelli?i her zaman aç?kt?r.
 • Asla kumar ‘Gamble’ oynama. Kumar özelli?ini kapat?r.
 • Ses efektleri. Oyundaki sesleri açar ya da kapat?r.
 • H?zl? oyun. H?zl? oyun özelli?ini açar ya da kapat?r.
 • BOL ?ANSLAR!

No related posts.

Oyun Kurallar-100H Jacks or Better

Bu oyunu CasinoMetropol ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMetropol gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun kurallar?-100H Jacks or Better

Jacks or Better’a ho? geldiniz!

Jacks or Better, ellerin olu?turulma ?ekliyle ilgili geleneksel poker kurallar?n? uygulamaktad?r.

Özel Eller-100H Jacks or Better

Normal poker ellerinin yan? s?ra (Döper, üçlü, kent, renk, full, kare, flo?, flo? royal), Jacks or Better’da baz? özel eller de bulunur:

 • Vale ya da Daha ?yisi. Vale, K?z, Papaz ya da As peri.

Nas?l oynan?r-100H Jacks or Better

1-5 aras? jeton koymak için BAH?S SEV?YES? ‘ni t?klat?n. Vurgulanan ödeme tablosu sütunu, bahsinize kar??l?k gelmektedir. Ayr?ca jeton de?erini de?i?tirmek için oyun dü?melerinin sa??nda Jeton De?eri göstergesinin yan?ndaki yukar? ve a?a?? ok dü?melerini de t?klatabilirsiniz.

?lk elin da??t?lmas? için DA?IT‘? t?klat?n. Kazanan elin parças? olan kartlar otomatik olarak tutulur. Tutulacak kartlar? seçmek ya da seçimlerini kald?rmak için kartlar? ya da ilgili tutma dü?mesini t?klayabilir ya da klavyede ilgili say?lara 1-5 basabilirsiniz. Seçti?iniz kartlar?n üzerinde HELD yaz?s? görüntülenir. Tutmak istedi?iniz kartlar? seçtikten sonra, ikinci eli da??tmak için yeniden ÇEK dü?mesini t?klat?n. Kazan?lan miktar, son elinize göre belirlenir ve oyun dü?melerinin solundaki KAZANILAN k?sm?nda belirtilir.

Kumar-100H Jacks or Better

Kazanan bir ele sahip oldu?unuzda, kazand?klar?n?z? bir ?kiye Katlama oyununa koyma ?ans?na da sahip olursunuz. ?kiye Katlama özelli?i “kumar” GAMBLE t?klat?larak etkinle?tirilebilir. TOPLA‘y? t?klad???n?zda, kazançlar?n?z? toplayabilir ve bir sonraki tura geçebilirsiniz.
Araçlar menüsünde, her kazanan ele sahip oldu?unuzda otomatik olarak ikiye katlaman?n ba?lat?lmas?n? ya da ikiye katlama özelli?inin devre d??? b?rak?lmas?n? seçebilirsiniz.

Yeni ekranda, kapal? halde bir kart gösterilir. A?a??dakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Kart?n rengini tahmin etme: Kart?n solundaki k?rm?z? ya da siyah dü?mesini t?klat?n ya da
 • Kart?n türünü tahmin etme: Kart?n sa??ndaki dört kart türü dü?mesinden birinin üzerini t?klat?n.

Kazanma olmas? durumunda ikiye katlamay? seçmeye devam edebilirsiniz. Veya isterseniz durdurmak ve ana oyuna geri dönmek için TOPLA‘y? t?klatabilirsiniz.

Çekilen her kart için yeni bir destenin kullan?ld???n? unutmay?n.

Oyun ayarlar?-100H Jacks or Better

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Her zaman kumar ‘Gamble’. Kumar özelli?i her zaman aç?kt?r.
 • Asla kumar ‘Gamble’ oynama. Kumar özelli?ini kapat?r.
 • Ses efektleri. Oyundaki sesleri açar ya da kapat?r.
 • H?zl? oyun. H?zl? oyun özelli?ini açar ya da kapat?r.
 • BOL ?ANSLAR!

No related posts.

Temel Kurallar-Mystery At The Mansion

Bu oyunu CasinoMaxi ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMaxi gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Mystery at the Mansion’a ho? geldiniz – CasinoMaxi!

Sherlock Holmes öykülerinden esinlenilen ve özel bonus k?sm?nda cinayeti çözme ?ans? veren bir oyundur.

Oyun Hakkýnda – CasinoMaxi

Mystery at the Mansion , 5 silindirli, 25 kazanma çizgili, birden fazla jeton kabul eden, wild ve scatter sembollere ve ücretsiz bonus döndürmeler sunan bir video slot makinesidir.

Her oyun turunda farklý jeton deðerleri arasýndan istediðinizi tercih edebilirsiniz. En fazla 25 olmak üzere her bahis çizgisine 1-4 jeton arasý koyabilirsiniz. En düþük bahis bir çizgiye bir jetondur. En yüksek bahis ise, tüm 25 bahis çizgisine 4 jetondan, toplam 100 jetondur.

Bir bahis çizgisindeki yaln?zca en yüksek kazanç ödenir. Scatter sembolleri d???nda yaln?zca en soldan sa?a arka arkaya gelen semboller kazan?r. Sembollerin kazanma bileþimleri, video ekranýnýn sol alt tarafýndaki ödeme tablosunda belirtilmiþtir.

Özel oyun silindir sembolleri

Sembol
Aç?klama

Wild semboller, scatter ve bonus kazanmalar d???nda, kazanan el olu?turmak için di?er sembollerin yerini alabilir.

Scatter sembolü. Scatter sembollerle elde edilen kazanmalar, çarpan (paytable’da gösterilen) ile toplam bahsin çarp?m?n? öder (örne?in 5 scatter sembolü 500 kat toplam bahsi öder). Ayr?ca free spin’ler de verilir.

Bonus sembolü. Bahis çizgisindeki 3+ bonus sembolü, bonus oyunu ba?lat?r. Oyun dü?melerinin sa??ndaki ÖZELL?K ÖN?ZLEME dü?mesini t?klatarak bonus ekran?n?n nas?l oldu?unu görebilirsiniz.

Nasýl Oynanýr – CasinoMaxi

Bahis seviyesini, bahis çizgilerini ve jeton deðerini seçerek bir bahis koyabilirsiniz.

Bahis çizgisi baþýna kaç jeton koyacaðýnýzý seçmek için BAHÝS SEVÝYESÝ‘ni týklatýn. Her týklama bir jeton ekler. Geçerli bahis seviyesi, oyun düðmelerinin altýndaki ekranda gösterilir.

Üzerine bahis koymak istediðiniz çizgi sayýsýný seçmek için BAHÝS ÇÝZGÝLERÝ‘ni týklatýn. Her týklama, bahse bir çizgi ekler ve ekranda bahis konulan çizgi vurgulanýr. Video ekranýnýn yanlarýndaki bahis sembollerini týklatarak da bahis çizgilerini seçebilirsiniz. Geçerli bahis çizgileri sayýsý, oyun düðmelerinin altýndaki ekranda gösterilir.

Kullanýlacak jeton deðerini seçmek için JETON DEÐERÝ‘ni týklatýn. Her týklama jeton deðerini bir sonraki deðere yükseltir. Geçerli jeton deðeri, oyun düðmelerinin altýndaki ekranda gösterilir.

Jeton cinsinden toplam bahsiniz, oyun düðmelerinin solundaki Bahis ekranýnda, toplam bahis miktarý ise oyunun en altýndaki oyun panelinde görüntülenir. Tek seferde en yüksek bahsi koymak için MAKS. BAHÝS‘i týklatýn.

Oyunu baþlatmak için düðmesini týklatýn; bahsinizin tutarý hesabýnýzdan kesilir. MAKS. BAHÝS‘i týklatýrsanýz, silindirler otomatik olarak dönmeye baþlar. Kazandýðýnýzda, kazanan bahis çizgileri vurgulanýr ve kazandýðýnýz miktar, oyunun en altýndaki oyun panelinde gösterilir. Kazanýlan jeton sayýsý da, oyun düðmelerinin saðýndaki Kazanýlan ekranýnda gösterilir.

Kazanýlan miktar otomatik olarak hesabýnýza eklenir ve oyun paneli ve Kazanýlan ekranýnda gösterilir.

Silindirler dönmeye ba?lad???nda, durdurmak için ö?esine dokunabilirsiniz.

Free spins – CasinoMaxi

Ücretsiz döndürme hakký kazandýðýnýzda, döndürmeleri baþlatmak için START FREE SPINS‘ý týklatýn. Kalan döndürme sayýsý gösterilir ve ücretsiz döndürmeler otomatik olarak oynanýr. Bir ücretsiz döndürme sýrasýnda ekranda üç ya da daha fazla scatter sembol görüntülenirse, kazanýlan döndürme sayýsý otomatik olarak devam eden ücretsiz döndürmelere eklenir. Ücretsiz döndürmeler sýrasýnda gerçekleþen kazanmalar üçe katlanýr (ücretsiz döndürmeler ve bonus oyunlarda kazanýlanlar hariçtir)

Bonus Oyunlar – CasinoMaxi

Bonus oyun, cinayetin gizemini çözme ?ans? verir!

Bahis çizgisindeki 3 ya da daha fazla bonus sembolü, bonus oyunu ba?lat?r. Bonus oyun, üç a?amal?d?r:

 • 1. Ad?m: Katili bulma.
 • 2. Ad?m: Cinayet silah?n? bulma.
 • 3. Ad?m: Cinayetin nedenini bulma.

Yanl?? tercihler bile yapsan?z her ad?mda bir ?eyler kazan?rs?n?z ancak do?rular? seçti?inizde kazand???n?z miktar katlan?r…

 • 1. Ad?m: Kazan?lan x2
 • 2. Ad?m: Kazan?lan x2
 • 3. Ad?m: Kazan?lan x2.

3. ad?mda son seçim yap?ld???nda bonus oyun sona erer.

Oyun Ayarlarý – CasinoMaxi

Oyun panelindeki anahtar simgesini týklatýn. Oyun Ayarlar’ý menüsünde aþaðýdaki seçenekleri etkinleþtirmek için seçin:

 • Ses efektleri. Oyundaki ses efektlerini açar ya da kapatýr.
 • Fon sesi. Fondaki müziði açar ya da kapatýr.

Otomatik Oyun – CasinoMaxi

Otomatik Oyun etkinleþtirildiðinde oyun panelinde AUTO‘yu týklatýn ve otomatik oynanacak tur sayýsýný seçin. Tur sayýsý tamamlandýðýnda, Otomatik oyun durur. Otomatik oyunu durdurmak için DURDUR‘u týklatýn. Otomatik oyun, geçerli oyun turlarý bittikten sonra tamamlanýr.

Otomatik oyunda kullanýlmak üzere aþaðýdaki geliþmiþ ayarlarý seçin:

 • Her türlü kazanmada. Bir tur kazandýðýnýzda Otomatik oyunu durdurur.
 • Free spins kazanýlýrsa. Free spins kazanýlýrsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Bonus oyun kazanýlýrsa. Bonus oyun kazanýldýðýnda Otomatik oyunu durdurur.
 • Tek kazanma bu deðeri aþarsa. Kazanýlan tutar belirttiðiniz miktarý geçtiðinde ya da eþit olduðunda Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar artarsa. Nakit, belirttiðiniz miktar kadar artarsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar azalýrsa. Nakit, belirttiðiniz miktar kadar azalýrsa Otomatik oyunu durdurur.

Belirli Otomatik oyun koþullarýný kaldýrmak için ilgili onay kutusunun iþaretini kaldýrýn ya da Sýfýrla‘yý týklatýn.

ÝYÝ ÞANSLAR!

No related posts.

Basit Kurallar-100H Deuces Wild

Bu oyunu CasinoMetropol ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMetropol gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun kurallar?-100H Deuces Wild

Deuces Wild’a ho? geldiniz!

Dueces Wild, bir istisna d???nda ellerin olu?turulma yöntemi olarak geleneksel poker kurallar? takip etmektedir: Tüm ikililer “wild” kartt?r; yani kazanan bir eli tamamlayacak en iyi kart?n yerine kullan?labilir. Örne?in ikili, bir kent ya da flo? olu?turmak veya üçlüyü kare yapmak için kullan?labilir.

Özel Eller-100H Deuces Wild

Normal poker ellerinin yan? s?ra (üçlü, kent, flo?, full, kare, straight flush), Deuces Wild’da baz? özel eller de bulunur.

 • 5?li. Ayn? de?er ya da ikiliye sahip be? kart.
 • Royal Straight Flush. Tamamlamak için bir ikilinin kullan?ld??? flo? royal.
 • Do?al Flo? Royel. Herhangi bir ikili içermeyen flo? royal.
 • Dört ikili. Dört tane ikili.

Nas?l oynan?r-100H Deuces Wild

1-5 aras? jeton koymak için BAH?S SEV?YES? ‘ni t?klat?n. Vurgulanan ödeme tablosu sütunu, bahsinize kar??l?k gelmektedir. Ayr?ca jeton de?erini de?i?tirmek için oyun dü?melerinin sa??nda Jeton De?eri göstergesinin yan?ndaki yukar? ve a?a?? ok dü?melerini de t?klatabilirsiniz.

?lk elin da??t?lmas? için DA?IT‘? t?klat?n. Kazanan elin parças? olan kartlar otomatik olarak tutulur. Tutulacak kartlar? seçmek ya da seçimlerini kald?rmak için kartlar? ya da ilgili tutma dü?mesini t?klayabilir ya da klavyede ilgili say?lara 1-5 basabilirsiniz. Seçti?iniz kartlar?n üzerinde HELD yaz?s? görüntülenir. Tutmak istedi?iniz kartlar? seçtikten sonra, ikinci eli da??tmak için yeniden ÇEK dü?mesini t?klat?n. Kazan?lan miktar, son elinize göre belirlenir ve oyun dü?melerinin solundaki KAZANILAN k?sm?nda belirtilir.

Kumar-100H Deuces Wild

Kazanan bir ele sahip oldu?unuzda, kazand?klar?n?z? bir ?kiye Katlama oyununa koyma ?ans?na da sahip olursunuz. ?kiye Katlama özelli?i “kumar” GAMBLE t?klat?larak etkinle?tirilebilir. TOPLA‘y? t?klad???n?zda, kazançlar?n?z? toplayabilir ve bir sonraki tura geçebilirsiniz.
Araçlar menüsünde, her kazanan ele sahip oldu?unuzda otomatik olarak ikiye katlaman?n ba?lat?lmas?n? ya da ikiye katlama özelli?inin devre d??? b?rak?lmas?n? seçebilirsiniz.

Yeni ekranda, kapal? halde bir kart gösterilir. A?a??dakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Kart?n rengini tahmin etme: Kart?n solundaki k?rm?z? ya da siyah dü?mesini t?klat?n ya da
 • Kart?n türünü tahmin etme: Kart?n sa??ndaki dört kart türü dü?mesinden birinin üzerini t?klat?n.

Kazanma olmas? durumunda ikiye katlamay? seçmeye devam edebilirsiniz. Veya isterseniz durdurmak ve ana oyuna geri dönmek için TOPLA‘y? t?klatabilirsiniz.

Çekilen her kart için yeni bir destenin kullan?ld???n? unutmay?n.

Oyun ayarlar?-100H Deuces Wild

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Her zaman kumar ‘Gamble’. Kumar özelli?i her zaman aç?kt?r.
 • Asla kumar ‘Gamble’ oynama. Kumar özelli?ini kapat?r.
 • Ses efektleri. Oyundaki sesleri açar ya da kapat?r.
 • H?zl? oyun. H?zl? oyun özelli?ini açar ya da kapat?r.
 • BOL ?ANSLAR!

No related posts.

Oyun Kurallar-All American-25 hands

Bu oyunu Bets10?da ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu Bets10?da gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun kurallar?-All American-25 hands-Bets10

All American’a ho? geldiniz!

All American, ellerin olu?turulma ?ekliyle ilgili geleneksel poker kurallar?n? uygulamaktad?r.

Özel Eller-All American-25 hands-Bets10

Normal poker ellerinin yan? s?ra (Döper, üçlü, kent, renk, full, kare, flo?, flo? royal), All American’da baz? özel eller de bulunur:

 • Vale ya da Daha ?yisi. Vale, K?z, Papaz ya da As peri.

Nas?l oynan?r-All American-25 hands-Bets10

El ba??na jeton say?s?n? belirlemek için BAH?S SEV?YES?‘ni t?klat?n. Vurgulanan ödeme tablosu sütunu, bahsinize kar??l?k gelmektedir. Ayr?ca jeton de?erini de?i?tirmek için oyun dü?melerinin sa??nda Jeton De?eri göstergesinin yan?ndaki yukar? ve a?a?? ok dü?melerini de t?klatabilirsiniz. Bahis, jeton cinsinden toplam bahsi gösterir.

?lk elin da??t?lmas? için DA?IT‘? t?klat?n. Kazanan elin parças? olan kartlar otomatik olarak tutulur. Tutulacak kartlar? seçmek ya da seçimlerini kald?rmak için kartlar? ya da ilgili tutma dü?mesini t?klayabilir ya da klavyede ilgili say?lara 1-5 basabilirsiniz. Seçti?iniz kartlar?n üzerinde HELD yaz?s? görüntülenir. Tutmak istedi?iniz kartlar? seçtikten sonra, ikinci eli da??tmak için yeniden VER dü?mesini t?klat?n. Kazan?lan miktar, son elinize göre belirlenir ve oyun dü?melerinin solundaki KAZANILAN k?sm?nda belirtilir.

Kumar-All American-25 hands-Bets10

Kazanan bir ele sahip oldu?unuzda, kazand?klar?n?z? bir Kumar oyununa koyma ?ans?na da sahip olursunuz. Kumar özelli?i “kumar” GAMBLE t?klat?larak etkinle?tirilebilir. Araçlar menüsünde, her kazanan ele sahip oldu?unuzda otomatik olarak ikiye katlaman?n ba?lat?lmas?n? ya da ikiye katlama özelli?inin devre d??? b?rak?lmas?n? seçebilirsiniz.

Yeni ekranda, kapal? halde bir kart gösterilir. A?a??dakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Kart?n rengini tahmin etme: Çift kat para almak için kart?n solundaki k?rm?z? ya da siyah dü?mesini t?klat?n ya da
 • Kart?n türünü tahmin etme: Paray? dörde katlamak için kart?n sa??ndaki dört kart türü dü?mesinden birinin üzerini t?klat?n.

Kazanma olmas? durumunda ikiye katlamay? seçmeye devam edebilirsiniz. Veya isterseniz durdurmak ve ana oyuna geri dönmek için TOPLA‘y? t?klatabilirsiniz.

Çekilen her kart için yeni bir destenin kullan?ld???n? unutmay?n.

Oyun ayarlar?-All American-25 hands-Bets10

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Her zaman kumar ‘Gamble’. Kumar özelli?i her zaman aç?kt?r.
 • Asla kumar ‘Gamble’ oynama. Kumar özelli?ini kapat?r.
 • Ses efektleri. Oyundaki sesleri açar ya da kapat?r.
 • H?zl? oyun. H?zl? oyun özelli?ini açar ya da kapat?r.BOL ?ANSLAR!

No related posts.

Oyun Kurallar-100H Joker Wild

Bu oyunu CasinoMetropol ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMetropol gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun kurallar?-100H Joker Wild

Joker Wild’a ho? geldiniz!

Joker Wild, 52 kart ve bir jokerin yer ald??? 53 kartl? bir deste ile oynan?r. Joker Wild, bir istisna d???nda ellerin olu?turulma yöntemi olarak geleneksel poker kurallar? takip etmektedir: Joker bir “serbest” kartt?r; yani kazanan bir eli tamamlayacak en iyi kart?n yerine kullan?labilir. Örne?in joker, bir kent ya da flo? olu?turmak veya üçlüyü kare yapmak için kullan?labilir.

Özel Eller-100H Joker Wild

Normal poker ellerinin yan? s?ra (Döper, üçlü, kent, renk, full, kare, flo?), Joker Wild’da baz? özel eller de bulunur.

 • 5?li. Tüö be? kart?n de?eri ayn?d?r; tamamlamak için joker kullan?l?r.
 • Flo? royal Tamamlamak için bir jokerin kullan?ld??? straight flush .
 • Do?al Flo? Royel. Herhangi bir joker içermeyen flo? royal.
 • Papaz ya da Üstü. Papaz ya da as peri veya joker ile tamamlanm?? papaz ya da as.

Nas?l oynan?r-100H Joker Wild

1-5 aras? jeton koymak için BAH?S SEV?YES? ‘ni t?klat?n. Vurgulanan ödeme tablosu sütunu, bahsinize kar??l?k gelmektedir. Ayr?ca jeton de?erini de?i?tirmek için oyun dü?melerinin sa??nda JETON DE?ERI göstergesinin yan?ndaki yukar? ve a?a?? ok dü?melerini de t?klatabilirsiniz.

?lk elin da??t?lmas? için DA?IT‘? t?klat?n. Kazanan elin parças? olan kartlar otomatik olarak tutulur. Tutulacak kartlar? seçmek ya da seçimlerini kald?rmak için kartlar? ya da ilgili tutma dü?mesini t?klayabilir ya da klavyede ilgili say?lara 1-5 basabilirsiniz. Seçti?iniz kartlar?n üzerinde HELD yaz?s? görüntülenir. Tutmak istedi?iniz kartlar? seçtikten sonra, ikinci eli da??tmak için yeniden ÇEK dü?mesini t?klat?n. Kazan?lan miktar, son elinize göre belirlenir ve oyun dü?melerinin solundaki KAZANILAN k?sm?nda belirtilir.

Kumar-100H Joker Wild

Kazanan bir ele sahip oldu?unuzda, kazand?klar?n?z? bir ?kiye Katlama oyununa koyma ?ans?na da sahip olursunuz. ?kiye Katlama özelli?i “kumar” GAMBLE t?klat?larak etkinle?tirilebilir. TOPLA‘y? t?klad???n?zda, kazançlar?n?z? toplayabilir ve bir sonraki tura geçebilirsiniz.
Araçlar menüsünde, her kazanan ele sahip oldu?unuzda otomatik olarak ikiye katlaman?n ba?lat?lmas?n? ya da ikiye katlama özelli?inin devre d??? b?rak?lmas?n? seçebilirsiniz.

Yeni ekranda, kapal? halde bir kart gösterilir. A?a??dakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Kart?n rengini tahmin etme: Kart?n solundaki k?rm?z? ya da siyah dü?mesini t?klat?n ya da
 • Kart?n türünü tahmin etme: Kart?n sa??ndaki dört kart türü dü?mesinden birinin üzerini t?klat?n.

Kazanma olmas? durumunda ikiye katlamay? seçmeye devam edebilirsiniz. Veya isterseniz durdurmak ve ana oyuna geri dönmek için TOPLA‘y? t?klatabilirsiniz.

Çekilen her kart için yeni bir destenin kullan?ld???n? unutmay?n.

Oyun ayarlar?-100H Joker Wild

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Her zaman kumar ‘Gamble’. Kumar özelli?i her zaman aç?kt?r.
 • Asla kumar ‘Gamble’ oynama. Kumar özelli?ini kapat?r.
 • Ses efektleri. Oyundaki sesleri açar ya da kapat?r.
 • H?zl? oyun. H?zl? oyun özelli?ini açar ya da kapat?r.
 • BOL ?ANSLAR!

No related posts.

Geldiniz- All American-50 hands

Bu oyunu Bets10?da ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu Bets10?da gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun kurallar?-All American-50 hands-Bets10

All American’a ho? geldiniz!

All American, ellerin olu?turulma ?ekliyle ilgili geleneksel poker kurallar?n? uygulamaktad?r.

Özel Eller-All American-50 hands-Bets10

Normal poker ellerinin yan? s?ra (Döper, üçlü, kent, renk, full, kare, flo?, flo? royal), All American’da baz? özel eller de bulunur:

 • Vale ya da Daha ?yisi. Vale, K?z, Papaz ya da As peri.

Nas?l oynan?r-All American-50 hands-Bets10

El ba??na jeton say?s?n? belirlemek için BAH?S SEV?YES?‘ni t?klat?n. Vurgulanan ödeme tablosu sütunu, bahsinize kar??l?k gelmektedir. Ayr?ca jeton de?erini de?i?tirmek için oyun dü?melerinin sa??nda Jeton De?eri göstergesinin yan?ndaki yukar? ve a?a?? ok dü?melerini de t?klatabilirsiniz. Bahis, jeton cinsinden toplam bahsi gösterir.

?lk elin da??t?lmas? için DA?IT‘? t?klat?n. Kazanan elin parças? olan kartlar otomatik olarak tutulur. Tutulacak kartlar? seçmek ya da seçimlerini kald?rmak için kartlar? ya da ilgili tutma dü?mesini t?klayabilir ya da klavyede ilgili say?lara 1-5 basabilirsiniz. Seçti?iniz kartlar?n üzerinde HELD yaz?s? görüntülenir. Tutmak istedi?iniz kartlar? seçtikten sonra, ikinci eli da??tmak için yeniden VER dü?mesini t?klat?n. Kazan?lan miktar, son elinize göre belirlenir ve oyun dü?melerinin solundaki KAZANILAN k?sm?nda belirtilir.

Kumar-All American-50 hands-Bets10

Kazanan bir ele sahip oldu?unuzda, kazand?klar?n?z? bir Kumar oyununa koyma ?ans?na da sahip olursunuz. Kumar özelli?i “kumar” GAMBLE t?klat?larak etkinle?tirilebilir. Araçlar menüsünde, her kazanan ele sahip oldu?unuzda otomatik olarak ikiye katlaman?n ba?lat?lmas?n? ya da ikiye katlama özelli?inin devre d??? b?rak?lmas?n? seçebilirsiniz.

Yeni ekranda, kapal? halde bir kart gösterilir. A?a??dakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Kart?n rengini tahmin etme: Çift kat para almak için kart?n solundaki k?rm?z? ya da siyah dü?mesini t?klat?n ya da
 • Kart?n türünü tahmin etme: Paray? dörde katlamak için kart?n sa??ndaki dört kart türü dü?mesinden birinin üzerini t?klat?n.

Kazanma olmas? durumunda ikiye katlamay? seçmeye devam edebilirsiniz. Veya isterseniz durdurmak ve ana oyuna geri dönmek için TOPLA‘y? t?klatabilirsiniz.

Çekilen her kart için yeni bir destenin kullan?ld???n? unutmay?n.

Oyun ayarlar?-All American-50 hands-Bets10

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Her zaman kumar ‘Gamble’. Kumar özelli?i her zaman aç?kt?r.
 • Asla kumar ‘Gamble’ oynama. Kumar özelli?ini kapat?r.
 • Ses efektleri. Oyundaki sesleri açar ya da kapat?r.
 • H?zl? oyun. H?zl? oyun özelli?ini açar ya da kapat?r.BOL ?ANSLAR!

No related posts.

Bahis koyun– kazanmayan tak?ma bahis oynamak için

Birkaç ay sonra bir usulünüz oldu?unda, lay odds’u (bahis koymay?) merak edeceksiniz.

Bahis koyma bahis oranlar?n?n bahisçi taraf?d?r. Biri rakibe ?ans verirken, biri bahis oran? sunar. Buna “rakibe lehinde ?ans verme”, teklif, kar?? oynama ve birkaç ad daha verilir.

Bahis koyma, birinin yaln?zca oyun borsalar?nda yapabilece?i bir ?eydir. Biri di?erlerinin üzerine oynamas? için bir bahis koyar (sunar). “Klasik görünümlü” bir oyun borsas?nda (oyun borsas? görünümü) bahisler sa? ve sol tarafta konulur. Sol tarafta biri s?radan ?ekilde oynar, biri de Çekil tu?udur.

Biri sa? tarafta bahis Koyar. Alan bo?sa ve biri tereddütlü olana 4 bahis oran? sunduysa (bahsin 4 kat?) o zaman bahis oranlar? sol tarafa ta??n?r. Bahis oran? 4’e oynayabilecek, yani çekilecek, ba?ka oyuncular vard?r.

E?er bu oyuncu bahis oran? 4’ten kazan?rsa, bahsini çeker + ona kazançlar?n?n 3 fazlas?n? ödemeniz gerekir.

?imdi onun kaybetme ?ans? daha yüksektir çükü sen hem 1 hem de 2 sonucunda kazan?rs?n. Bu durumda onun bahsini kazan?rs?n, 1.

Oyun borsalar? Betdaq, Betsson ve Betfair’in kendi sitelerinde “oyun okullar?” vard?r, ö?renmek biraz zaman al?r.

Bahis oranlar?n? takip etmek için zaman?n?z varsa- çünkü bahis oranlar? çabucak de?i?ir ve bunun maliyeti yüksek olabilir – bahis koymayla çok e?lenebilirsiniz. ??te birkaç örnek:

Hiçbir bahsin konulmad??? bir oyun borsas? ara?t?r?p bulun ve üye olun .

Hangi bahislerin oynanabilece?ini bulmak için piyasay? kontrol edin.

Tüm bölüme dü?ük bahis oranlar?n? – Dö?eyin – Koyun.

Bekleyin. Biri oltaya tak?l?rsa, getirdi?i paray? al?n ve ayn? sonuca daha yüksek bahis oranlar?yla oynay?n.

Tam tersini de yapabilirsiniz, var olmayan yüksek bir bahse oynay?n. Bu durumda bahis oranlar? bahis taraf?na ta??nacakt?r. Burada sizinle bahse giri?mek isteyenler olabilir. Yüksek bir bahis oynad?n?z, sonra ba?ka bir oyun borsas?na gittiniz ve daha dü?ük bir bahis koydunuz ve fark? kazand?n?z. Ya da her iki tarafta da bahisleri dö?ediniz ve her ikisinde de..

Yap?lacak daha çok ?ey var, bunlar sadece örnek ve do?al ba?lang?ç. Tam yetkili bir oyun borsas? uzman? piyasa düzenleyicisi olut – bir tür oyun borsas? bahisçisi. Ki?inin oturup bahis oranlar?n? izlemesi gereklidir, bu benim gibi rahat (tembel) birine göre de?il. Ancak denedim, bilgisayara zincirlenip oturabilenler ve bir oynama yöntemi olanlar için çok kazançl?.

Bir piyasa düzenleyicisi olmak için ki?inin spor hakk?nda bir ?ey bilmesi gerekmiyor – bu matematik. Bir destek olarak yaz?l?m var, oyuncular?n nas?l bahis oynad?klar?na göre çekilme ve dö?eme taraf?ndaki bahis oranlar?n? k?smen otomatik olarak de?i?tiren, k?smen otomasyona geçen ve matematik hesaplamalar? yapan bir robot.

Betfair için, BURADA bir yaz?l?m var, bu en basit yaz?l?m ücretsiz. Videolara bak?n ve fikir edinin. Birle?ik Krall?k’ta yaz?l?mlar?n?n manuel olarak nas?l kullan?ld???na ili?kin kurslar? var ki belirli durumlarda tamamen otomatik.

Doland?r?c?lar acemilerden ve sarho?lardan sonra gelir. Oyun taraf?nda, 1.01 gibi ve buna benzer bahis oranlar? olur, bazen tamamen a??r? dü?ük bahis oranlar?.

Bahis taraf?nda daha kötüdür, burada 50 ya da 100 kat daha yüksek bahis oranlar? bulunur. Çekildeki bahis oranlar? 1.9 ise, dö?eme taraf?nda 19.5 olabilir. Deneyimsiz, stresli veya sarho? oyuncu bunu 1.95 olarak görebilir ve – paran?n 18.5 kat? kaybetme riskiyle- bahsi koyar. Ö?renme e?rinize zaman verin böylece bir usul edinirsiniz- ve ç?rakl?k paran?z kendinize kal?r.

Ö?renmek için en iyi oyun borsas? – normal olarak doland?r?c? bar?nd?rmayan – redbet’tir. S?n?f?nda tek ve ç?kt? alabilece?iniz ve okuyabilece?iniz 2 sayfal?k, iyi bir Çekil-Dö?e oyun okulu var.

No related posts.

Temel Kurallar-All American-100 hands

Bu oyunu Bets10?da ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu Bets10?da gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun kurallar?-All American-100 hands-Bets10

All American’a ho? geldiniz!

All American, ellerin olu?turulma ?ekliyle ilgili geleneksel poker kurallar?n? uygulamaktad?r.

Özel Eller-All American-100 hands-Bets10

Normal poker ellerinin yan? s?ra (Döper, üçlü, kent, renk, full, kare, flo?, flo? royal), All American’da baz? özel eller de bulunur:

 • Vale ya da Daha ?yisi. Vale, K?z, Papaz ya da As peri.

Nas?l oynan?r-All American-100 hands-Bets10

El ba??na jeton say?s?n? belirlemek için BAH?S SEV?YES?‘ni t?klat?n. Vurgulanan ödeme tablosu sütunu, bahsinize kar??l?k gelmektedir. Ayr?ca jeton de?erini de?i?tirmek için oyun dü?melerinin sa??nda Jeton De?eri göstergesinin yan?ndaki yukar? ve a?a?? ok dü?melerini de t?klatabilirsiniz. Bahis, jeton cinsinden toplam bahsi gösterir.

?lk elin da??t?lmas? için DA?IT‘? t?klat?n. Kazanan elin parças? olan kartlar otomatik olarak tutulur. Tutulacak kartlar? seçmek ya da seçimlerini kald?rmak için kartlar? ya da ilgili tutma dü?mesini t?klayabilir ya da klavyede ilgili say?lara 1-5 basabilirsiniz. Seçti?iniz kartlar?n üzerinde HELD yaz?s? görüntülenir. Tutmak istedi?iniz kartlar? seçtikten sonra, ikinci eli da??tmak için yeniden VER dü?mesini t?klat?n. Kazan?lan miktar, son elinize göre belirlenir ve oyun dü?melerinin solundaki KAZANILAN k?sm?nda belirtilir.

Kumar-All American-100 hands-Bets10

Kazanan bir ele sahip oldu?unuzda, kazand?klar?n?z? bir Kumar oyununa koyma ?ans?na da sahip olursunuz. Kumar özelli?i “kumar” GAMBLE t?klat?larak etkinle?tirilebilir. Araçlar menüsünde, her kazanan ele sahip oldu?unuzda otomatik olarak ikiye katlaman?n ba?lat?lmas?n? ya da ikiye katlama özelli?inin devre d??? b?rak?lmas?n? seçebilirsiniz.

Yeni ekranda, kapal? halde bir kart gösterilir. A?a??dakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Kart?n rengini tahmin etme: Çift kat para almak için kart?n solundaki k?rm?z? ya da siyah dü?mesini t?klat?n ya da
 • Kart?n türünü tahmin etme: Paray? dörde katlamak için kart?n sa??ndaki dört kart türü dü?mesinden birinin üzerini t?klat?n.

Kazanma olmas? durumunda ikiye katlamay? seçmeye devam edebilirsiniz. Veya isterseniz durdurmak ve ana oyuna geri dönmek için TOPLA‘y? t?klatabilirsiniz.

Çekilen her kart için yeni bir destenin kullan?ld???n? unutmay?n.

Oyun ayarlar?-All American-100 hands-Bets10

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Her zaman kumar ‘Gamble’. Kumar özelli?i her zaman aç?kt?r.
 • Asla kumar ‘Gamble’ oynama. Kumar özelli?ini kapat?r.
 • Ses efektleri. Oyundaki sesleri açar ya da kapat?r.
 • H?zl? oyun. H?zl? oyun özelli?ini açar ya da kapat?r.BOL ?ANSLAR!

No related posts.