Oyun Kurallar-Skeet Shooter

Bu oyunu Bets10?da ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu Bets10?da gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

$keet $hooter’?n Kurallar?

Bu, “oyun içinde oyun” özelli?ine sahip, 5 çark ve 9 çizgiden olu?an bir kollu makinedir.

Kollu Makine

Bahis çizgilerini tek tek etkinle?tirmek için TEK Ç?ZG? dü?mesini t?klat?n.

Her t?klatmada yeni bir bahis çizgisi aç?l?r ve o bahis çizgisine 10c de?erinde bir bahis konulur. 9 çizginin tamam? etkinle?tirildi?inde yeniden t?klatma, i?lemi ba?tan ba?lat?l?r ve her t?klatmada bahis çizgilerine s?rayla birer 10c daha konulur.

Tüm çizgileri tek bir seferde etkinle?tirmek için TÜM Ç?ZG?LER’i de t?klatabilirsiniz.

MAKS BAH?S tüm çizgilere maksimum bahsi, her çizgiye 1€ olmak üzere toplam 9€, koyman?z? ve çarklar? döndürmenizi sa?lar.

BAHISLERI TEMIZLE, bahis çizgilerindeki tüm bahisleri temizler.

Her bahis çizgisine konulmu? fi? miktar?, bahis çizgileri etkinle?tirildi?inde bahis çizgisinin yan?nda gösterilir.

Konulmu? toplam fi? miktar?, çarklar?n alt?nda “Bahis” olarak gösterilir.

Oyuna ba?lamak için DÖNDÜR’ü t?klat?n. Ayr?ca ‘Return’ veya ‘Bo?luk’ tu?lar?na da basabilirsiniz.

Kazançlar, kazanan bahis çizgisindeki bahis ile o kombinasyonun ödeme plan?ndaki kar??l??? çarp?larak hesaplan?r.

Ödemelere göz atmak için ödeme tablosu dü?mesini t?klat?n.

$keet $hooter

Seçili bir bahis çizgisine üç veya daha fazla tüfek gelirse, trap at??? yapars?n?z. Trap at???, bir “oyun içinde oyun” özelli?idir ve kazanc?n?z? artt?rma f?rsat? sunar. Trap at???nda fare i?aretçisini oynatarak tüfe?inizle hedef al?n ve ekranda uçu?an hedefleri vurun.

Rasgele say?da fi? içeren on hedefe ate? etme f?rsat?n?z vard?r. Ne kadar çok vurursan?z, o kadar çok kazan?rs?n?z.

Her hedefe iki kez ate? etme hakk?n?z vard?r.

?Y? ?ANSLAR!

No related posts.

Hangi bahis ?irketleri, bahis borsalar? ve bahisçiler daha iyidir?

Bahis ?irketleri, bahisçiler ve bahis borsalar? aras?nda büyük bir fark vard?r.

?yi bir bahisçi veya iyi bir bahis ?irketi ?unlarla öne ç?kar:

 • Yüksek bahisler – bizim için bir zorunluluktur
 • Ödeme alternatifi olarak Moneybookers sahibi olmak
 • Oynamadan önce bir ki?inin ne kadar çok bahis oynayabildi?ini göstermek
 • AB s?n?rlar? içerisinde ikamet etmek, böylece kazançlar vergisiz olur
 • Çevrimiçi Bahis Oyunu bulucudaki bahisçiler aras?nda bulunmak
 • Bahislerinin arkas?nda duracaklar – bahsin kabulü ekranda görünür, bahsimizi onurland?rmal?y?z
 • ?ptal i?lemleri kaybettiklerinde yap?lmayacak
 • Büyük bahisleri kabul edecek (her ?ey aç?k olmal?)
 • Bahse son veren kazananlara kötü davran?lmayacak
 • Para yat?rma ücreti olmayacak
 • Bahis oranlar?na bir limitkoyacak(maksimum bahis toplam?) oyuncuya de?il – bütün oyuncular için ayn? olacak
 • Bahsi ekranda kabul edecek, bekleme süresi olmayacak
 • Kazançlar? ödemek için hiçbir ücret al?nmayacak
 • 48 saat içinde kazançlar?n ödemesi yap?lacak
 • Ondal?k bahis oranlar? olacak

 

Bahisçiler ve bahis ?irketleri içerisinde neredeyse hiçbiri. Büyük numaraya bahis oynad???m AB’deki gerçek bahisçiler yaln?zca 4 tane ve onlar da kendi s?n?flar?nda hizmet veriyor:

Ladbrokes

Centrebet

Expekt

Bet24

Iasbet ve Canbet daha iyi bir s?n?fa dahil ancak hafta yaln?zca 1 bahis oran? var bu nedenle daha sonras? için beklemek en iyisi. Bundan sonras?nda orta tabaka geliyor: Bahisçilere yaln?zca Kaybedenler girebilir.

 

Kumar borsalar? (bahis borsalar?) tamamen fakl? bir konudur. Bir bahis borsas?nda, oyuncular birbirlerine kar?? oynarlar – Ayr?ca bir bahisçi olmak için oynayabilir ve ba?kalar?n? oyuna davet edebilirsiniz. Ço?u ki?i bunu yapar; buna Laya denir (ya da Teklif, ?ddia, Kar?? oynamak – aman çocuklar birçok ad? var).

Kumar borsalar? kazançlar?n üzerinden bir komisyon al?rlar (yaln?zca kazançlardan, birinin geri çekti?i toplam bahisten de?il). Genellikler %5 olmak üzere, biri ne kadar fazla bahis oynarsa o kadar az öder. Bir bahis borsas?nda, belirli bahis oranlar?na oynamak için ne kadar paran?n kullan?labilir oldu?u görülebilir.

Bu, asl?nda komisyon dü?ürüldükçe bahis oranlar?n?n da a?a??ya çekildi?i anlam?na geliyor. %5’lik komisyonla oran? 3 olan bahis asl?nda 2,90’d?r. Gerçek bahis oranlar?n? Buradan hesaplayabilirsiniz.

Daha sonra komisyonlardan daha fazla kazanmalar? aç?s?ndan bahis borsalar? kazananlara benzer. Hepsi kazananlar? oyalayan ve limitlerini azaltan bahisçilerle olandan oldukça farkl? bir ?ey.

 

Betsson, (oynamak için halihaz?rda çok paras? olan)

Betdaq, (en iyi navigasyon, web sitelerini bir dahi olu?turdu).

Betfair, çok ama çok iyi navigasyon.

O halde uzun vadede eklemeniz gereken bir bahis borsas? var. Betfair. Kendine kendini tebrik eden, kendinden emin ve küstah. Onlar hep böyle olmay? seviyor, bu onlar?n politikas?. Çünkü Betfair en büyü?ü ve en güzeli, bahis borsas?n? onlar icat etti ve onlar?n bahis borsas?nda çok daha fazla anapara var ve maç?n ard?ndan kazan?lan para kullan?labilir hale gelsin diye h?zl? bir ?ekilde ayarl?yorlar. Benim için bir bahsi iptal eden ya da bir ödeme kaybeden tek bahis borsas?. Küstah bir tav?r ve kötü hizmet dü?ünün bu yüzden deneyin ve kaç?n?n.

Bir ba?kas?n?n size bir bahis borsas? olarak Betdaq’? tavsiye etmesi mümkün. Yüksek komisyon, %5. Oynamak için halihaz?rda çok fazla paras? var ancak Betsson‘?n da var. Betdaq sinir bozucu bir ?ekilde yava? i?liyor. Ayn? site bir ba?ka “skin”le (arabirim görüntüsü) de bulunmakta, gezinmenin daha kolay oldu?u ve daha çok h?zlanan bir yüzü. ?kisinde de ayn? para var. Daha h?zl? olan sürümün ad? BetBull ve daha iyi. Size tavsiyem gitti?i yere kadar onsuz idare etmenizdir; Betsson’?n bir çok iyi bahis oran? var.

Büyük miktarlara ula?t???n?zda, Betfair’de de oynama ihtiyac? duyacaks?n?z. Betfair olmadan ba?lay?n ve deneyin ancak onlardan kaç?n?n. Daha iyi bahis borsalar? var ve bunlar en iyisi. Mansion en dü?ük komisyona sahip ancak orada oynamad???m için haklar?nda hiçbir ?ey bilmiyorum.

No related posts.

Geldiniz-Arabian Nights

Bu oyunu CasinoMaxi ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMaxi gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun Kurallar? – CasinoMaxi

Arabian Nights’a ho? geldiniz! A?a??da, oyunla ilgili bilgilere ve nas?l oynand???yla ilgili aç?klamalara ula?abilirsiniz.

Oyun Hakk?nda – CasinoMaxi

Arabian Nights, 5 silindirli, 10 kazanma çizgili, birden fazla jeton kabul eden, wild ve scatter sembollere ve ücretsiz bonus döndürmeler sunan bir video slot makinesidir. En dü?ük bahis bir çizgiye 1 jetondur. En yüksek bahis ise, tüm 1 bahis çizgisine 1 jetondur (toplam 10 jeton).

Bir bahis çizgisindeki yaln?zca en yüksek kazanç ödenir. Scatter sembolleri d???nda yaln?zca en soldan sa?a arka arkaya gelen semboller kazan?r. Sembollerin kazanma bile?imleri, video ekran?n?n sol alt ödeme tablosunda belirtilmi?tir. Arap adam bir wild semboldür ve kazanma bahis çizgisinin olu?turmak için scatter ve Jackpot d???ndaki di?er sembollerin yerini alabilir. Wild sembolleri bulunan bahis çizgilerinde kazançlar ikiye katlan?r.

Ya? lambas? bir scatter semboldür. Scatter sembollerle elde edilen kazanmalar, çarpan (paytable’da gösterilen) ile toplam bahsin çarp?m?n? öder (örne?in, 5 scatter sembolü, toplam bahisin 500 ile çarp?lmas?yla elde edilen tutar? öder). 3 – 5 scatter sembolü, 15 ücretsiz döndürme kazand?r?r. Bonus döndürmeler s?ras?nda, Jackpot hariç tüm kazan?lanlar üç kat? ödenir.

Jackpot yaln?zca MAKS. BAH?S ile oynand???nda ve silindirler durdu?unda, herhangi bir bahis çizgisinde 5 arap adam simgesi gösteriliyorsa kazan?labilir.

Not: Jackpot, artan bir jackpot oldu?undan, oyun oynand?kça, konan bahsin bir miktar? Jackpot’a eklenir.

Nas?l Oynan?r

Üzerine bahis koymak istedi?iniz çizgi say?s?n? seçmek için BAH?S Ç?ZG?LER?‘ni t?klat?n. Her t?klama, bahse bir çizgi ekler ve ekranda bahis konulan çizgi vurgulan?r. Video ekran?n?n yanlar?ndaki bahis sembollerini t?klatarak da bahis çizgilerini seçebilirsiniz. Geçerli bahis çizgileri say?s?, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

Jeton de?eri, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

Jeton cinsinden toplam bahsiniz, oyun dü?melerinin solundaki Bahis ekran?nda, toplam bahis miktar? ise oyunun en alt?ndaki oyun panelinde görüntülenir. Tek seferde en yüksek bahsi koymak için MAKS. BAH?S‘i t?klat?n.

Oyunu ba?latmak için döndürme dü?mesini t?klat?n; bahsinizin tutar? hesab?n?zdan kesilir. MAKS. BAH?S‘i t?klat?rsan?z, silindirler otomatik olarak dönmeye ba?lar. Kazand???n?zda, kazanan bahis çizgileri vurgulan?r ve kazand???n?z miktar, oyunun en alt?ndaki oyun panelinde gösterilir. Kazan?lan jeton say?s? da, oyun dü?melerinin sa??ndaki Kazan?lan ekran?nda gösterilir. Wild sembolleri bulunan bahis çizgilerinde kazançlar ikiye katlan?r.

Free spins

Silindirlerin herhangi bir yerinde üç ya da daha fazla scatter sembol bulundu?unda, 15 ücretsiz bonus çevirme kazan?rs?n?z. Ücretsiz döndürme hakk? kazand???n?zda, döndürmeleri ba?latmak için Start free spins‘? t?klat?n. Kalan döndürme say?s? gösterilir ve ücretsiz döndürmeler otomatik olarak oynan?r. Bir ücretsiz döndürme s?ras?nda ekranda üç ya da daha fazla scatter sembol görüntülenirse, kazan?lan döndürme say?s? otomatik olarak devam eden ücretsiz döndürmelere eklenir. Ücretsiz döndürmeler s?ras?nda meydana gelen, Jackpot kazançlar? hariç tüm di?er kazanmalar üçe katlan?r.

Kazan?lan miktar otomatik olarak hesab?n?za eklenir ve oyun paneli ve Kazan?lan ekran?nda gösterilir.

Oyun Ayarlar? – CasinoMaxi

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Ses efektleri. Oyundaki ses efektlerini açar ya da kapat?r.
 • Fon sesi. Fondaki müzi?i açar ya da kapat?r.

Otomatik Oyun – CasinoMaxi

Otomatik Oyun etkinle?tirildi?inde oyun panelinde AUTO‘yu t?klat?n ve otomatik oynanacak tur say?s?n? seçin. Tur say?s? tamamland???nda, Otomatik oyun durur. Otomatik oyunu durdurmak için DURDUR‘u t?klat?n. Otomatik oyun, geçerli oyun turlar? bittikten sonra tamamlan?r.

Otomatik oyunda kullan?lmak üzere a?a??daki geli?mi? ayarlar? seçin:

 • Her türlü kazanmada. Bir tur kazand???n?zda Otomatik oyunu durdurur.
 • Jackpot kazan?ld???nda. Jackpot kazand???n?zda Otomatik oyunu durdurur.
 • Free spins kazan?l?rsa. Free spins kazan?l?rsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Tek kazanma bu de?eri a?arsa. Kazan?lan tutar belirtti?iniz miktar? geçti?inde ya da e?it oldu?unda Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar artarsa. Nakit, belirtti?iniz miktar kadar artarsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar azal?rsa. Nakit, belirtti?iniz miktar kadar azal?rsa Otomatik oyunu durdurur.

Özel Otomatik oyun ko?ullar?n? kald?rmak için ilgili onay kutusunun i?aretini kald?r?n.

?Y? ?ANSLAR!

Lütfen Unutmay?n: Jackpot ödemesi, kumar sitesinde belirtilen kurallara ve ko?ullara tabidir. Daha fazla bilgi için kumar web sitesine bak?n.

No related posts.

Kurallar-Tales of Krakow

Bu oyunu CasinoMaxi ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMaxi gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun Kurallar? – Casinieuro

Tales of Krakow’a ho? geldiniz! A?a??da, oyunla ilgili bilgilere ve nas?l oynand???yla ilgili aç?klamalara ula?abilirsiniz.

Oyun Hakk?nda – Casinieuro

Tales of Krakow, 5 silindirli, 30 kazanma çizgili, birden fazla jeton kabul eden, wild ve scatter sembollere ve ücretsiz bonus döndürmeler sunan bir video slot makinesidir.

Her oyun turunda farkl? jeton de?erleri aras?ndan istedi?inizi tercih edebilirsiniz. En fazla 30 olmak üzere her bahis çizgisine 1-4 jeton aras? koyabilirsiniz. En dü?ük bahis bir çizgiye bir jetondur. En yüksek bahis ise, tüm 30 bahis çizgisine 4 jetondan, toplam 120 jetondur.

Bir bahis çizgisindeki yaln?zca en yüksek kazanç ödenir. Scatter sembolleri d???nda yaln?zca en soldan sa?a arka arkaya gelen semboller kazan?r. Sembollerin kazanma bile?imleri, video ekran?n?n sol alt taraf?ndaki ödeme tablosunda belirtilmi?tir. ?eytan bir wild semboldür ve kazanma bahis çizgisinin olu?turmak için scatter ve bonus kazanmalar d???ndaki di?er sembollerin yerini alabilir.

Kral Boleslaw bir, scatter semboldür. Scatter sembollerle elde edilen kazanmalar, çarpan (paytable’da gösterilen) ile toplam bahsin çarp?m?n? öder (örne?in 5 scatter sembolü 500 kat toplam bahsi öder). Ayr?ca 12 free spin de verilir.

Nas?l Oynan?r – Casinieuro

Bahis seviyesini, bahis çizgilerini ve jeton de?erini seçerek bir bahis koyabilirsiniz.

Bahis çizgisi ba??na kaç jeton koyaca??n?z? seçmek için BAH?S SEV?YES?‘ni t?klat?n. Her t?klama bir jeton ekler. Geçerli bahis seviyesi, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

Üzerine bahis koymak istedi?iniz çizgi say?s?n? seçmek için BAH?S Ç?ZG?LER?‘ni t?klat?n. Her t?klama, bahse bir çizgi ekler ve ekranda bahis konulan çizgi vurgulan?r. Video ekran?n?n yanlar?ndaki bahis sembollerini t?klatarak da bahis çizgilerini seçebilirsiniz. Geçerli bahis çizgileri say?s?, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

Kullan?lacak jeton de?erini seçmek için JETON DE?ER?‘ni t?klat?n. Her t?klama jeton de?erini bir sonraki de?ere yükseltir. Geçerli jeton de?eri, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

Jeton cinsinden toplam bahsiniz, oyun dü?melerinin solundaki Bahis ekran?nda, toplam bahis miktar? ise oyunun en alt?ndaki oyun panelinde görüntülenir. Tek seferde en yüksek bahsi koymak için MAKS. BAH?S’ i t?klat?n.

Oyunu ba?latmak için simgesini t?klat?n. MAKS. BAH?S’ i t?klat?rsan?z, silindirler otomatik olarak dönmeye ba?lar. Kazand???n?zda, kazanan bahis çizgileri vurgulan?r ve kazand???n?z miktar, oyunun en alt?ndaki oyun panelinde gösterilir. Kazan?lan jeton say?s? da, oyun dü?melerinin sa??ndaki Kazan?lan ekran?nda gösterilir. Joker sembolleri bulunan bahis çizgilerinde kazançlar ikiye katlan?r.

Free Spins – Casinieuro

Ücretsiz döndürme hakk? kazand???n?zda, döndürmeleri ba?latmak için START FREE SPINS‘? t?klat?n. Kalan döndürme say?s? gösterilir ve ücretsiz döndürmeler otomatik olarak oynan?r. Bir ücretsiz döndürme s?ras?nda ekranda üç ya da daha fazla scatter sembol görüntülenirse, kazan?lan döndürme say?s? otomatik olarak devam eden ücretsiz döndürmelere eklenir. Ücretsiz döndürmeler s?ras?nda gerçekle?en kazanmalar üçe katlan?r (ücretsiz döndürmeler ve bonus oyunlarda kazan?lanlar hariçtir)

Bonus Oyunlar – Casinieuro

Oyun dü?melerinin sa??ndaki ÖZELL?K ÖN?ZLEME dü?mesini t?klatarak bonus ekran?n?n nas?l oldu?unu görebilirsiniz.

Bahis çizgisindeki 3 ya da daha fazla bonus sembolü, bonus oyunu ba?lat?r.

Bonus oyunun amac?, yumurtalar?n içinde sakl? bonus toplamlar? bulmakt?r. Bo? yumurtay? seçti?inizde bonus oyun sona erer. Ana oyuna geri dönmek için OYUNA GER? DÖN’ ü seçin.

Oyun Ayarlar? – Casinieuro

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Ses efektleri. Oyundaki ses efektlerini açar ya da kapat?r.
 • Fon sesi. Fondaki müzi?i açar ya da kapat?r.

Otomatik Oyun – Casinieuro

Otomatik Oyun etkinle?tirildi?inde oyun panelinde AUTO‘yu t?klat?n ve otomatik oynanacak tur say?s?n? seçin. Tur say?s? tamamland???nda, Otomatik oyun durur. Otomatik oyunu durdurmak için DURDUR‘u t?klat?n. Otomatik oyun, geçerli oyun turlar? bittikten sonra tamamlan?r.

Otomatik oyunda kullan?lmak üzere a?a??daki geli?mi? ayarlar? seçin:

 • Her türlü kazanmada. Bir tur kazand???n?zda Otomatik oyunu durdurur.
 • Free spins kazan?l?rsa. Free spins kazan?l?rsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Bonus oyun kazan?l?rsa. Bonus oyun kazan?ld???nda Otomatik oyunu durdurur.
 • Tek kazanma bu de?eri a?arsa. Kazan?lan tutar belirtti?iniz miktar? geçti?inde ya da e?it oldu?unda Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar artarsa. Nakit, belirtti?iniz miktar kadar artarsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar azal?rsa. Nakit, belirtti?iniz miktar kadar azal?rsa Otomatik oyunu durdurur.

pBelirli Otomatik oyun ko?ullar?n? kald?rmak için ilgili onay kutusunun i?aretini kald?r?n ya da S?f?rla‘y? t?klat?n.

?Y? ?ANSLAR!

No related posts.

Temel Kurallar-100H All American

Bu oyunu CasinoMetropol ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMetropol gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun kurallar?-100H All American

All American’a ho? geldiniz!

All American, ellerin olu?turulma ?ekliyle ilgili geleneksel poker kurallar?n? uygulamaktad?r.

Özel Eller-100H All American

Normal poker ellerinin yan? s?ra (Döper, üçlü, kent, renk, full, kare, flo?, flo? royal), All American’da baz? özel eller de bulunur:

 • Vale ya da Daha ?yisi. Vale, K?z, Papaz ya da As peri.

Nas?l oynan?r-100H All American

El ba??na jeton say?s?n? belirlemek için BAH?S SEV?YES?‘ni t?klat?n. Vurgulanan ödeme tablosu sütunu, bahsinize kar??l?k gelmektedir. Ayr?ca jeton de?erini de?i?tirmek için oyun dü?melerinin sa??nda Jeton De?eri göstergesinin yan?ndaki yukar? ve a?a?? ok dü?melerini de t?klatabilirsiniz. Bahis, jeton cinsinden toplam bahsi gösterir.

?lk elin da??t?lmas? için DA?IT‘? t?klat?n. Kazanan elin parças? olan kartlar otomatik olarak tutulur. Tutulacak kartlar? seçmek ya da seçimlerini kald?rmak için kartlar? ya da ilgili tutma dü?mesini t?klayabilir ya da klavyede ilgili say?lara 1-5 basabilirsiniz. Seçti?iniz kartlar?n üzerinde HELD yaz?s? görüntülenir. Tutmak istedi?iniz kartlar? seçtikten sonra, ikinci eli da??tmak için yeniden VER dü?mesini t?klat?n. Kazan?lan miktar, son elinize göre belirlenir ve oyun dü?melerinin solundaki KAZANILAN k?sm?nda belirtilir.

Kumar-100H All American

Kazanan bir ele sahip oldu?unuzda, kazand?klar?n?z? bir Kumar oyununa koyma ?ans?na da sahip olursunuz. Kumar özelli?i “kumar” GAMBLE t?klat?larak etkinle?tirilebilir. Araçlar menüsünde, her kazanan ele sahip oldu?unuzda otomatik olarak ikiye katlaman?n ba?lat?lmas?n? ya da ikiye katlama özelli?inin devre d??? b?rak?lmas?n? seçebilirsiniz.

Yeni ekranda, kapal? halde bir kart gösterilir. A?a??dakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Kart?n rengini tahmin etme: Çift kat para almak için kart?n solundaki k?rm?z? ya da siyah dü?mesini t?klat?n ya da
 • Kart?n türünü tahmin etme: Paray? dörde katlamak için kart?n sa??ndaki dört kart türü dü?mesinden birinin üzerini t?klat?n.

Kazanma olmas? durumunda ikiye katlamay? seçmeye devam edebilirsiniz. Veya isterseniz durdurmak ve ana oyuna geri dönmek için TOPLA‘y? t?klatabilirsiniz.

Çekilen her kart için yeni bir destenin kullan?ld???n? unutmay?n.

Oyun ayarlar?-100H All American

Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

 • Her zaman kumar ‘Gamble’. Kumar özelli?i her zaman aç?kt?r.
 • Asla kumar ‘Gamble’ oynama. Kumar özelli?ini kapat?r.
 • Ses efektleri. Oyundaki sesleri açar ya da kapat?r.
 • H?zl? oyun. H?zl? oyun özelli?ini açar ya da kapat?r.
 • BOL ?ANSLAR!

No related posts.

Geldiniz-Bonus Keno

Bu oyunu Bets10?da ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu Bets10?da gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Oyun Kurallar?

Bonus turlu ve Jackpot’lu Bonus Keno’ya ho? geldiniz!

Bonus Keno’nun amac?, oyunda seçilen 20 numaradan 2-10 aras? numaray? seçebilmektir. Klasik keno turunda kazanaca??n?z miktar, kaç tane say? seçti?inize, TUTAN say?s?na ve yat?rd???n?z miktara ba?l?d?r. Kazanmak için gereken en az tutan numara say?s?, kaç tane numara seçti?inize ba?l?d?r.

Oyunda ayn? zamanda, 5 joker kazan?ld???nda verilen bir bonus (ücretsiz) tur da bulunmaktad?r. Toplanan joker say?s?, oyunun sol üst kö?esinde gösterilmektedir. Bonus turlarda kazan?lan?n iki kat? ödenir (jackpot kazanmalar? hariç). Bonus turu s?ras?ndaki bahis miktar?, ilk jokeri ve be?inci jokeri ald???n?z turlar aras?nda oynad???n?z en dü?ük bahis tutarl? turdaki miktara e?ittir.

Ayn? zamanda çekilen numaralar Jackpot sembolünü (J ?eklinde 10 kare) ortaya ç?kartt???nda da artan jackpotu kazanma ?ans?na sahip olursunuz. Jackpot miktar?, sa? üst kö?ede gösterilir ve sürekli olarak güncellenir. Kazan?lan jackpot miktar?, oynanan bahse ba?l?d?r. Her bahis seviyesi için jackpot miktar?n?n a?a??daki %’lerini al?rs?n?z:

Keno ya da bonus turu oynamak için:

 • Daha önce bir tur oynad?ysan?z keno karelerini silmek için S?L‘i t?klat?n.
 • Bahis de?eri ok tu?lar?n? kullanarak bahis miktar?n? seçin.
 • A?a??da aç?klananlar gibi 2 – 10 ya da numara seçin:
 • elle numara seçerek
 • OTO. SEÇ‘i t?klatarak rasgele say?lar seçerek
 • Geçmi? tablosunda bir önceki turu seçerek.

Ödeme tablosu, bahis ve seçilen numaralara göre olaso kazançlar? gösterecek ?ekilde güncellenir.

 • BA?LA ya da 5 OYUN ya da 10 OYUN’u t?klat?n.Her turda 80 numaran?n 20 tanesi rasgele biçimde çekilir. Çekilen numaralar, tutan ve tutmayan numaralar? ve oyun turundaki bonus jokerleri gösterecek ?ekilde numaral? karelerde görüntülenir.

  Bonus turu oynamak için:

  • Numaralar? seçin ve say? çekili?ine geçmek için BA?LA’y? t?klat?n.

  Keno Legend

 • Kurallar-Voodoo Vibes

  Bu oyunu CasinoMaxi ücretsiz oynamak istiyorsan

  Bu oyunu CasinoMaxi gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

  Oyun Kurallar? – CasinoMaxi

  Voodoo Vibes’a ho? geldiniz! A?a??da, oyunla ilgili bilgilere ve nas?l oynand???yla ilgili aç?klamalara ula?abilirsiniz.

  Oyun Hakk?nda – CasinoMaxi

  Voodoo Vibes , 5 silindirli, 25 kazanma çizgili, birden fazla jeton kabul eden, wild ve scatter sembollere ve ücretsiz bonus döndürmeler sunan bir video slot makinesidir.

  Her oyun turunda farkl? jeton de?erleri aras?ndan istedi?inizi tercih edebilirsiniz. En fazla 25 olmak üzere her bahis çizgisine 1-4 jeton aras? koyabilirsiniz. En dü?ük bahis bir çizgiye bir jetondur. En yüksek bahis ise, tüm 25 bahis çizgisine 4 jetondan, toplam 100 jetondur.

  Bir bahis çizgisindeki yaln?zca en yüksek kazanç ödenir. Scatter sembolleri d???nda yaln?zca en soldan sa?a arka arkaya gelen semboller kazan?r. Sembollerin kazanma bile?imleri, video ekran?n?n sol alt taraf?ndaki ödeme tablosunda belirtilmi?tir. Voodooman bir wild semboldür ve kazanma bahis çizgisinin olu?turmak için scatter ve bonus kazanmalar d???ndaki di?er sembollerin yerini alabilir.

  Ç?ng?rakl? y?lan bir scatter semboldür. Scatter sembollerle elde edilen kazanmalar, çarpan (paytable’da gösterilen) ile toplam bahsin çarp?m?n? öder (örne?in 5 scatter sembolü 500 kat toplam bahsi öder). Ayr?ca 10 free spin de verilir.

  Nas?l Oynan?r – CasinoMaxi

  Bahis seviyesini, bahis çizgilerini ve jeton de?erini seçerek bir bahis koyabilirsiniz.

  Bahis çizgisi ba??na kaç jeton koyaca??n?z? seçmek için BAH?S SEV?YES?‘ni t?klat?n. Her t?klama bir jeton ekler. Geçerli bahis seviyesi, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

  Üzerine bahis koymak istedi?iniz çizgi say?s?n? seçmek için BAH?S Ç?ZG?LER?‘ni t?klat?n. Her t?klama, bahse bir çizgi ekler ve ekranda bahis konulan çizgi vurgulan?r. Video ekran?n?n yanlar?ndaki bahis sembollerini t?klatarak da bahis çizgilerini seçebilirsiniz. Geçerli bahis çizgileri say?s?, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

  Kullan?lacak jeton de?erini seçmek için JETON DE?ER?‘ni t?klat?n. Her t?klama jeton de?erini bir sonraki de?ere yükseltir. Geçerli jeton de?eri, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

  Jeton cinsinden toplam bahsiniz, oyun dü?melerinin solundaki Bahis ekran?nda, toplam bahis miktar? ise oyunun en alt?ndaki oyun panelinde görüntülenir. Tek seferde en yüksek bahsi koymak için MAKS. BAH?S‘i t?klat?n.

  Oyunu ba?latmak için dü?mesini t?klat?n; bahsinizin tutar? hesab?n?zdan kesilir. MAKS. BAH?S‘i t?klat?rsan?z, silindirler otomatik olarak dönmeye ba?lar. Kazand???n?zda, kazanan bahis çizgileri vurgulan?r ve kazand???n?z miktar, oyunun en alt?ndaki oyun panelinde gösterilir. Kazan?lan jeton say?s? da, oyun dü?melerinin sa??ndaki Kazan?lan ekran?nda gösterilir.

  Kazan?lan miktar otomatik olarak hesab?n?za eklenir ve oyun paneli ve Kazan?lan ekran?nda gösterilir.

  Free spins – CasinoMaxi

  Ücretsiz döndürme hakk? kazand???n?zda, döndürmeleri ba?latmak için START FREE SPINS‘? t?klat?n. Kalan döndürme say?s? gösterilir ve ücretsiz döndürmeler otomatik olarak oynan?r. Bir ücretsiz döndürme s?ras?nda ekranda üç ya da daha fazla scatter sembol görüntülenirse, kazan?lan döndürme say?s? otomatik olarak devam eden ücretsiz döndürmelere eklenir. Ücretsiz döndürmeler s?ras?nda gerçekle?en kazanmalar üçe katlan?r (ücretsiz döndürmeler ve bonus oyunlarda kazan?lanlar hariçtir)

  Bonus Oyunlar – CasinoMaxi

  Oyun dü?melerinin sa??ndaki ÖZELL?K ÖN?ZLEME dü?mesini t?klatarak bonus ekran?n?n nas?l oldu?unu görebilirsiniz.

  Bahis çizgisindeki 3 ya da daha fazla bonus sembolü, bonus oyunu ba?lat?r.

  Bonus oyunun amac?, bebeklerin içinde sakl? bonus toplamlar? bulmakt?r. Bo? bebe?i seçti?inizde bonus oyun sona erer. Ana oyuna geri dönmek için OYUNA GER? DÖN’ü seçin.

  Oyun Ayarlar? – CasinoMaxi

  Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

  • Ses efektleri. Oyundaki ses efektlerini açar ya da kapat?r.
  • Fon sesi. Fondaki müzi?i açar ya da kapat?r.

  Otomatik Oyun – CasinoMaxi

  Otomatik Oyun etkinle?tirildi?inde oyun panelinde AUTO‘yu t?klat?n ve otomatik oynanacak tur say?s?n? seçin. Tur say?s? tamamland???nda, Otomatik oyun durur. Otomatik oyunu durdurmak için DURDUR‘u t?klat?n. Otomatik oyun, geçerli oyun turlar? bittikten sonra tamamlan?r.

  Otomatik oyunda kullan?lmak üzere a?a??daki geli?mi? ayarlar? seçin:

  • Her türlü kazanmada. Bir tur kazand???n?zda Otomatik oyunu durdurur.
  • Free spins kazan?l?rsa. Free spins kazan?l?rsa Otomatik oyunu durdurur.
  • Bonus oyun kazan?l?rsa. Bonus oyun kazan?ld???nda Otomatik oyunu durdurur.
  • Tek kazanma bu de?eri a?arsa. Kazan?lan tutar belirtti?iniz miktar? geçti?inde ya da e?it oldu?unda Otomatik oyunu durdurur.
  • Nakit bu kadar artarsa. Nakit, belirtti?iniz miktar kadar artarsa Otomatik oyunu durdurur.
  • Nakit bu kadar azal?rsa. Nakit, belirtti?iniz miktar kadar azal?rsa Otomatik oyunu durdurur.

  Belirli Otomatik oyun ko?ullar?n? kald?rmak için ilgili onay kutusunun i?aretini kald?r?n ya da S?f?rla‘y? t?klat?n.

  ?Y? ?ANSLAR!

  No related posts.

  ?yi bahisçiler a?açta yeti?mez

  S?radan bir oyuncuyla bir kazanan aras?ndaki fark devasad?r. S?radan oyuncu kaybeder; bu yaln?zca bir zaman meselesidir. Ona göre sadece bir bahisçi bu i?i yapacakt?r, orta düzeyde ya da iyilerin bulundu?u bir bahisçi. Size en iyilerinden biri olan Expekt’i öneririm çünkü onlar sadece e?lence tesisi.

  E?er çok yüksek bahislerle oynamak istiyorsan?z, size Ladbrokes’u öneririm.

  E?er kazanan olmay? amaçlayanlardan biriyseniz, farkl? ?ekilde davranman?z gerekmektedir. Yüksek bahisleri olan, kazançlar?n?z? ödeyen ve mümkün oldu?unca yüksek bahislerle oynayabilece?iniz bir bahisçi edinmeniz gerekmektedir. Bahisçilerin AB/A?S (Avrupa ?stihdam Stratejisi) s?n?rlar? içerisinde ikamet etmeleri gerekmektedir, aksi takdirde vergi problemini de i?in içine katabilirsiniz.

  Bundan ba?ka, ”kaybetmeden kaybetmek” zorundas?n?z, yani kaybederek kazançlar? bahisçilerden (bu nedenle sizi kaybedenler olarak görüyorlar ve yüksek bahis oynaman?za izin veriyorlar) Bahis borsalar?na (komisyon elde ettikleri için kazananlar? severler) aktar?rs?n?z. Ku?kusuz bu bahis – risksiz kumar oynama- yoluyla meydana gelir ve bu sitede ba?ka bir sayfada aç?klanmaktad?r.

  ?yi Bahisçiler

  Bence do?ru düzgün davrana yaln?zca 4 bahisçi var. ??te en iyisi en ba?ta olmak üzere azalan s?rayla onlar geliyor:

  Ladbrokes. Bir toplam? doldurabildi?iniz ve ne kadar bahis oynayabilece?inizi gördü?ünüz ?ngiliz bahisçisi. Ladbrokes büyük kay?plara dayanabilir; 5000 EURO için gözünü bile k?rpmaz. Genellikle çok büyük bahisler oynayabilirsiniz. H?zl? ödeme yap?yor. Moneybookers hesab? var. ?yi bahis oranlar? var ancak ço?unlukla hafta sonlar?.

  Centrebet (sekme: Spor). Makul surette yüksek bahislere izin verilir, genellikle 900 EURO’ya kadar olan kazançlar (bahis X bahis oran?) onaylan?r. ?yi bahis oranlar? var. Moneybookers hesab? var.

  Expekt. Gerçek bir e?lence tesisi ve zevk için oynayanlar veya bingoyu sevenler için mükemmeldir. Son zamanlarda çok fazla kazanmad?ysan?z her bahis için genellikle 30 ilâ 400 EURO aras?nda onaylan?r. H?zl? ödeme yaparlar ve Moneybookers hesaplar? var.

  Bet24. ?skandinav personel. Bahis oranlar? çok yüksek de?ilse ?imdiki durumda her bahis için 150 EURO’ya kadar onaylan?r. “Kaybetmeden kaybetmek” için onca çaban?n bo?a ç?kmas?n?n ard?ndan bütün kazançlar?m? toplamama ra?men, biri onaylayana kadar ne kadar bahis oynanabildi?ini göremezsiniz. Bahis çok yüksekse biri durdurulur ve bahis onaylanana kadar daha dü?ük bir bahisle ya da daha dü?ü?üyle deneme yap?lmas? gerekmektedir. Moneybookers hesaplar? var ancak onlar için para çekme i?lemi yok. Ben kendi banka hesab?ma çekiyorum.

  Pinnacle’dan henüz bahsetmedim – bahisçilerin kral? ya da 10Bets, gerçekten iyi olan bir ba?ka bahisçi. Her ikisi de yüksek bahisleri kabul ediyor ve Pinnacle türünün en yükse?iyle. 10Betsin Pazartesi’den Per?embe’ye kadar bahisler üzerinde % 5 ikramiyesi var ve “kaybetmeden kaybetmek” isteyenler için ücretsiz ekstra para veriyor.

  Bunlar? önermememin nedeni AB-lisanslar?na güvenmiyor olmam. Her ikisi de aslen AB d???nda tescillenmi?ler ve edinilen bilgilere göre AB/A?S’de de bir lisanslar? var. Bu yüzden çekiliyorum ve vergi yetkilileri onlar? AB ?irketi olarak hesaba katmad??? takdirde kazançlar?n üzerinde olu?abilecek vergi riski nedeniyle onlar? tavsiye etmiyorum.

  Daha yüksek bahisler oynaman?z gerekti?i için biraz daha fazla bahisçi bulman?z gerekiyor. A?a??daki bahisçiler an?nda korkarlar ve kazan?rsan?z, ki bu kaç?n?lmazd?r, limitlerinizi dü?ürürler. Kaybetti?iniz sürece her ?ey iyidir. Yüksek bahislerle oynad???n?z ve kazand???n?z sürece, tekrar mant?kl? bahisler alabilmeniz için “kaybetmeden kaybetmeyi” denemeniz gerekir.

  Bu bahisçiler ciddidir ve çok fazla kazanmad???n?z sürece i?ler t?k?r?ndad?r.

  Interwetten. H?zl? ödemelerde ve ayn? zamanda yüksek bahis oranlar?nda iyi olan Avusturyal? bir bahisçidir (ço?u kötüdür çünkü Avusturya’da hiçbir Kumar Kurulu yok). Paran?z azalsa bile 10 – 25 EURO ve zaman zaman EURO 100 -150 aras?nda bahis oynayabileceksiniz. Genellikle Interwetten, maç saati yakla?t?kça limitleri herkes için dü?ürüyor. Oynad???n?z bahis çok yüksekse, oynayabilece?iniz bahis siz onaylamadan önce gösteriliyor. Ödeme h?zl? ve Moneybookers hesaplar? var.

  WilliamHill. ?yi bahis oranlar? var ancak yaln?zca günde 1-2 kez. Moneybookers kullanmad?klar? için ödeme kredi kart?yla yap?l?yor. Siz onaylamadan önce oynad???n?z bahsin büyüklü?ü gösteriliyor.

  SportingBet. Burada büyük paralar için, 1000-2500 EURO, bahis oynayabilirsiniz. Ancak kazan?rsan?z, oynad???n?z bahis birkaç onlu?a s?k???p kal?r. “Y?l?n bahisçisi” ilan edildi, insan dü?ünmeden edemiyor, bu ikramiyeleri azar azar da??tan bir y???n kaybeden mi? “kaybetmekle” ilgili kötü bir talihiniz yoksa ve tesadüfen çok kazan?yorsan?z, bu iyi bir bahisçi. Per?embe günleri %5 bahis primi veriyor – ekstra para da cabas?. Moneybookers kullan?yorlar. Sorun ?u ki, e?er olur da kazan?rsan?z, öyle zorlu bir ?ekilde s?k??t?r?l?rs?n?z ki “kaybetmekten” ba?ka ?ans?n?z kalmaz ve bunun olmas? halinde –yaln?zca onlar? kendi haline b?rakmak için – bahislerin büyüklü?ünü art?rmaya ba?lars?n?z.

  Betsafe. Expekt’te e?itilmi? çok tecrübeli personeli var ancak maalesef en ufak nedenden dolay? limitinizi dü?üreceklerdir, sizin kazand???n?z? dü?ünmeleri yeterli. ?yi bir site, Expekt’in sitesinin bir de?i?i?i. Olur da kazan?rsan?z, burada gösterildi?i gibi gülünç bahislere saplanacaks?n?z:

  A?a??daki kuponlar onaylan?r:betsafe.com ?imdiki duruma göre mevcut bahis oran? 19.00’da duruyor, yani 1.00 Euro’luk bir bahisten (1.00 Euro) muhtemel kazanç 19.00 Euro’dur (19 Euro).

  Parantez içerisindeki miktarlar bahsin reddedilen k?sm?n? gösteriyor. ?

  (Bu a??r? de?il, 24thPoker’de oynayaca??n?z ayn? bahis de 1 EURO’ya ç?kar?labilirdi.) Bu 2 sirk bahisçisi de, oran? 19 olan bahse 2 EURO oynamama izin vermeye cesaret edemez. Bu bo?uculuk ba?lad??? anda yaln?zca paran?z? çekin ve oradan ayr?l?n.

  Oynad???n?z bahis çok yüksekse onaylamadan önce oynayabilece?iniz bahis toplam? size gösterilir. Moneybookers kullan?yorlar.

  Betway de i?in ustas? Expekt’ten etkilenen bir bahisçidir. Kadrosu ço?unlukla ?sveçlilerden olu?ur, bu genellikle yüksek s?n?f anlam?na gelir. Ne kadar bahis oynayabilece?inizi görmeniz için öncelikle bahsi onaylaman?z gereklidir – en yüksek bahis onaydan önce gösterilmez, ki bu da kötü bir durumdur. Ancak ne kadar bahis oynayabilece?iniz gösterilirse, dü?ük ve daha dü?ük bahislerle gidi?at?n?z? denemekten kaç?n?rs?n?z. Yüksek bahis oranlar?na ve Moneybookers hesab?na sahip.

  Partybets. Yüksek bahis oynayabilirsiniz ve kazan?rsan?z be? para etmez toplamlara saplan?p kal?rs?n?z.

  Gamebookers’ta da ayn? bahis oranlar? var ancak kadrosu daha iyi – Gamebookers’ta da yüksek bahis oynayabilirsiniz ancak do?al olarak her iki bahisçide de bahis oynars?n?z ve bahsi yükseltirsiniz. O kadar s?k olmasa da her bahis gününde yüksek bahis oranlar? var. Her iki sitede de “en yüksek bahis” linkine t?klamadan önce oynayabilece?iniz bahis toplam? gösteriliyor, örnek te?kil ediyor. Moneybookers hesaplar? var.

  Bets10. An?nda 50 EURO’luk en yüksek bahse daralt?lacaks?n?z ve ne kadar kazand???n?za göre de?i?en izin verilen en yüksek iyi kazançlar olacak. Hep böyle i?ler ve yüksek bahis oranlar? vard?r. Oynad???n?z bahsi onaylad?ktan sonra ne kadar bahis oynayabilece?inizi göreceksiniz, ancak s?k??t?r?ld???n?z anda her bahis için uygulanan en yüksek bahsin 50 EURO oldu?unu göreceksiniz (ö?renme e?risinden sonra). Moneybookers kullan?yorlar.

  Bir süre bu bahisçilerle idare edeceksiniz. ??e yarayan daha küçük bir miktar çok olan?ndan daha iyidir – çünkü paran?n (bahis sermayeniz) dayanmas? gerekmektedir. Daha az?yla çok paran?z?n olmas?, daha ço?uyla i?e yaramayan miktarlardan daha iyidir.

  Daha fazlas?na ihtiyaç duyuyorsan?z, o halde ?unlarla ba?lay?n:

  Betshop. Burada 100-150 EURO bahis oynayabilirsiniz ve daha kötü bir tak?m üzerine yüksek bahis oranlar? bulabilirsiniz.

  Redbets – Yüksek bahis oranlar?na bile 50 EURO bahis oynayabilirsiniz. Burada her zaman birçok maç?n üzerine yüksek bahis oranlar? vard?r.

  Daha fazlas?n? istiyorsan?z www.greatbettinginfo.com sitesine bak?n?z ancak Bet365 ve BlueSquare’i seçmeyiniz, her ikisi de yaln?zca kaybedenleri kap?da kar??layan beter türden sirk bahisçileridir.

  NOT: kaydoldu?unuzda benim linklerimi kullan?n, onlar sizi bahis primlerine (böyle tekliflerin bulundu?u yerlere) yönlendirirler. ?lk ödemeyle birlikte ödeme primleri verilmesi adettendir. Bunlar? maksimum düzeyde kullan?n- bedavadan para. Kazançlar?n?z? çekmeden önce, genellikle primin 2-3 kez 1,5’tan (ya da benzeri bir orandan) daha yüksek bahis oranlar?na oynanmas? gerekir. Sorun de?il çünkü biz her halükarda bütün bahisçilerimize “yenilmeden kaybedece?iz”. Bu yolla herkes kazan?r.

  Ayr?ca, bahisçilerde kaybederek kazançlar?m?z? kenara çekmek için bahis borsas? da oynaman?z ve “kesin bahislerle” (risksiz bahisler) bahis borsas?nda kazanman?z gerekmektedir.

  En iyi bahis borsalar? hakk?nda bilgi edinmek için Buray? t?klay?n.

  Geldiniz-Fishy Fortune

  Bu oyunu CasinoMaxi ücretsiz oynamak istiyorsan

  Bu oyunu CasinoMaxi gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

  Oyun Kurallar? – CasinoMaxi

  Fishy Fortune’a ho? geldiniz! A?a??da, oyunla ilgili bilgilere ve nas?l oynand???yla ilgili aç?klamalara ula?abilirsiniz.

  Oyun Hakk?nda – CasinoMaxi

  Fishy Fortune , 5 silindirli, 10 kazanma çizgili, wild ve scatter semboller sunan bir video slot makinesidir. En dü?ük bahis bir çizgiye 1 jetondur. En yüksek bahis ise, tüm 1 bahis çizgisine 1 jetondur (toplam 10 jeton).

  Bir bahis çizgisindeki yaln?zca en yüksek kazanç ödenir. Scatter sembolleri d???nda yaln?zca en soldan sa?a arka arkaya gelen semboller kazan?r. Sembollerin kazanma bile?imleri, video ekran?n?n sol alt ödeme tablosunda belirtilmi?tir. Alt?n hazine bir wild semboldür ve kazanma bahis çizgisinin olu?turmak için scatter ve Jackpot d???ndaki di?er sembollerin yerini alabilir. Wild sembolleri bulunan bahis çizgilerinde kazançlar ikiye katlan?r.

  Midye bir, scatter semboldür. Scatter sembollerle elde edilen kazanmalar, çarpan (paytable’da gösterilen) ile toplam bahsin çarp?m?n? öder (örne?in, 5 scatter sembolü, toplam bahisin 500 ile çarp?lmas?yla elde edilen tutar? öder). Ayr?ca seçilen bahis çizgisinde 3 ya da daha fazla sembol görüntülendi?inde free spin kazan?l?r.

  Jackpot yaln?zca MAKS. BAH?S ile oynand???nda ve silindirler durdu?unda, herhangi bir bahis çizgisinde 5 ahtapot simgesi gösteriliyorsa kazan?labilir.

  Nas?l Oynan?r – CasinoMaxi

  Üzerine bahis koymak istedi?iniz çizgi say?s?n? seçmek için BAH?S Ç?ZG?LER?‘ni t?klat?n. Her t?klama, bahse bir çizgi ekler ve ekranda bahis konulan çizgi vurgulan?r. Video ekran?n?n yanlar?ndaki bahis sembollerini t?klatarak da bahis çizgilerini seçebilirsiniz. Geçerli bahis çizgileri say?s?, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

  Jeton de?eri, oyun dü?melerinin alt?ndaki ekranda gösterilir.

  Jeton cinsinden toplam bahsiniz, oyun dü?melerinin solundaki Bahis ekran?nda, toplam bahis miktar? ise oyunun en alt?ndaki oyun panelinde görüntülenir. Tek seferde en yüksek bahsi koymak için MAKS. BAH?S‘i t?klat?n.

  Oyunu ba?latmak için döndürme dü?mesini t?klat?n; bahsinizin tutar? hesab?n?zdan kesilir. MAKS. BAH?S‘i t?klat?rsan?z, silindirler otomatik olarak dönmeye ba?lar. Kazand???n?zda, kazanan bahis çizgileri vurgulan?r ve kazand???n?z miktar, oyunun en alt?ndaki oyun panelinde gösterilir. Kazan?lan jeton say?s? da, oyun dü?melerinin sa??ndaki Kazan?lan ekran?nda gösterilir. Wild sembolleri bulunan bahis çizgilerinde kazançlar ikiye katlan?r.

  Kazan?lan miktar otomatik olarak hesab?n?za eklenir ve oyun paneli ve Kazan?lan ekran?nda gösterilir.

  Free Spins – CasinoMaxi

  Ücretsiz döndürme hakk? kazand???n?zda, döndürmeleri ba?latmak için START FREE SPINS‘? t?klat?n. Kalan döndürme say?s? gösterilir ve ücretsiz döndürmeler otomatik olarak oynan?r. Bir ücretsiz döndürme s?ras?nda ekranda üç ya da daha fazla scatter sembol görüntülenirse, kazan?lan döndürme say?s? otomatik olarak devam eden ücretsiz döndürmelere eklenir. Ücretsiz döndürmeler s?ras?nda gerçekle?en kazanmalar üçe katlan?r (ücretsiz döndürmeler ve bonus oyunlarda kazan?lanlar hariçtir)

  Oyun Ayarlar? – CasinoMaxi

  Oyun panelindeki anahtar simgesini t?klat?n. Oyun Ayarlar’? menüsünde a?a??daki seçenekleri etkinle?tirmek için seçin:

  • Ses efektleri. Oyundaki ses efektlerini açar ya da kapat?r.
  • Fon sesi. Fondaki müzi?i açar ya da kapat?r.

  Otomatik Oyun – CasinoMaxi

  Otomatik Oyun etkinle?tirildi?inde oyun panelinde AUTO‘yu t?klat?n ve otomatik oynanacak tur say?s?n? seçin. Tur say?s? tamamland???nda, Otomatik oyun durur. Otomatik oyunu durdurmak için DURDUR‘u t?klat?n. Otomatik oyun, geçerli oyun turlar? bittikten sonra tamamlan?r.

  Otomatik oyunda kullan?lmak üzere a?a??daki geli?mi? ayarlar? seçin:

  • Her türlü kazanmada. Bir tur kazand???n?zda Otomatik oyunu durdurur.
  • Free spins kazan?l?rsa. Free spins kazan?l?rsa Otomatik oyunu durdurur.
  • Jackpot kazan?ld???nda. Jackpot kazand???n?zda Otomatik oyunu durdurur.
  • Tek kazanma bu de?eri a?arsa. Kazan?lan tutar belirtti?iniz miktar? geçti?inde ya da e?it oldu?unda Otomatik oyunu durdurur.
  • Nakit bu kadar artarsa. Nakit, belirtti?iniz miktar kadar artarsa Otomatik oyunu durdurur.
  • Nakit bu kadar azal?rsa. Nakit, belirtti?iniz miktar kadar azal?rsa Otomatik oyunu durdurur.

  Özel Otomatik oyun ko?ullar?n? kald?rmak için ilgili onay kutusunun i?aretini kald?r?n.

  ?Y? ?ANSLAR!

  Lütfen Unutmayýn: Jackpot ödemesi, kumar sitesinde belirtilen kurallara ve koþullara tabidir. Daha fazla bilgi için kumar web sitesine bakýn.

  No related posts.