Temel Kurallar-Mystery At The Mansion

Bu oyunu CasinoMaxi ücretsiz oynamak istiyorsan

Bu oyunu CasinoMaxi gerçek anlamda ve gerçek para kazanmak için oynamak istiyorsan

Mystery at the Mansion’a ho? geldiniz – CasinoMaxi!

Sherlock Holmes öykülerinden esinlenilen ve özel bonus k?sm?nda cinayeti çözme ?ans? veren bir oyundur.

Oyun Hakkýnda – CasinoMaxi

Mystery at the Mansion , 5 silindirli, 25 kazanma çizgili, birden fazla jeton kabul eden, wild ve scatter sembollere ve ücretsiz bonus döndürmeler sunan bir video slot makinesidir.

Her oyun turunda farklý jeton deðerleri arasýndan istediðinizi tercih edebilirsiniz. En fazla 25 olmak üzere her bahis çizgisine 1-4 jeton arasý koyabilirsiniz. En düþük bahis bir çizgiye bir jetondur. En yüksek bahis ise, tüm 25 bahis çizgisine 4 jetondan, toplam 100 jetondur.

Bir bahis çizgisindeki yaln?zca en yüksek kazanç ödenir. Scatter sembolleri d???nda yaln?zca en soldan sa?a arka arkaya gelen semboller kazan?r. Sembollerin kazanma bileþimleri, video ekranýnýn sol alt tarafýndaki ödeme tablosunda belirtilmiþtir.

Özel oyun silindir sembolleri

Sembol
Aç?klama

Wild semboller, scatter ve bonus kazanmalar d???nda, kazanan el olu?turmak için di?er sembollerin yerini alabilir.

Scatter sembolü. Scatter sembollerle elde edilen kazanmalar, çarpan (paytable’da gösterilen) ile toplam bahsin çarp?m?n? öder (örne?in 5 scatter sembolü 500 kat toplam bahsi öder). Ayr?ca free spin’ler de verilir.

Bonus sembolü. Bahis çizgisindeki 3+ bonus sembolü, bonus oyunu ba?lat?r. Oyun dü?melerinin sa??ndaki ÖZELL?K ÖN?ZLEME dü?mesini t?klatarak bonus ekran?n?n nas?l oldu?unu görebilirsiniz.

Nasýl Oynanýr – CasinoMaxi

Bahis seviyesini, bahis çizgilerini ve jeton deðerini seçerek bir bahis koyabilirsiniz.

Bahis çizgisi baþýna kaç jeton koyacaðýnýzý seçmek için BAHÝS SEVÝYESÝ‘ni týklatýn. Her týklama bir jeton ekler. Geçerli bahis seviyesi, oyun düðmelerinin altýndaki ekranda gösterilir.

Üzerine bahis koymak istediðiniz çizgi sayýsýný seçmek için BAHÝS ÇÝZGÝLERÝ‘ni týklatýn. Her týklama, bahse bir çizgi ekler ve ekranda bahis konulan çizgi vurgulanýr. Video ekranýnýn yanlarýndaki bahis sembollerini týklatarak da bahis çizgilerini seçebilirsiniz. Geçerli bahis çizgileri sayýsý, oyun düðmelerinin altýndaki ekranda gösterilir.

Kullanýlacak jeton deðerini seçmek için JETON DEÐERÝ‘ni týklatýn. Her týklama jeton deðerini bir sonraki deðere yükseltir. Geçerli jeton deðeri, oyun düðmelerinin altýndaki ekranda gösterilir.

Jeton cinsinden toplam bahsiniz, oyun düðmelerinin solundaki Bahis ekranýnda, toplam bahis miktarý ise oyunun en altýndaki oyun panelinde görüntülenir. Tek seferde en yüksek bahsi koymak için MAKS. BAHÝS‘i týklatýn.

Oyunu baþlatmak için düðmesini týklatýn; bahsinizin tutarý hesabýnýzdan kesilir. MAKS. BAHÝS‘i týklatýrsanýz, silindirler otomatik olarak dönmeye baþlar. Kazandýðýnýzda, kazanan bahis çizgileri vurgulanýr ve kazandýðýnýz miktar, oyunun en altýndaki oyun panelinde gösterilir. Kazanýlan jeton sayýsý da, oyun düðmelerinin saðýndaki Kazanýlan ekranýnda gösterilir.

Kazanýlan miktar otomatik olarak hesabýnýza eklenir ve oyun paneli ve Kazanýlan ekranýnda gösterilir.

Silindirler dönmeye ba?lad???nda, durdurmak için ö?esine dokunabilirsiniz.

Free spins – CasinoMaxi

Ücretsiz döndürme hakký kazandýðýnýzda, döndürmeleri baþlatmak için START FREE SPINS‘ý týklatýn. Kalan döndürme sayýsý gösterilir ve ücretsiz döndürmeler otomatik olarak oynanýr. Bir ücretsiz döndürme sýrasýnda ekranda üç ya da daha fazla scatter sembol görüntülenirse, kazanýlan döndürme sayýsý otomatik olarak devam eden ücretsiz döndürmelere eklenir. Ücretsiz döndürmeler sýrasýnda gerçekleþen kazanmalar üçe katlanýr (ücretsiz döndürmeler ve bonus oyunlarda kazanýlanlar hariçtir)

Bonus Oyunlar – CasinoMaxi

Bonus oyun, cinayetin gizemini çözme ?ans? verir!

Bahis çizgisindeki 3 ya da daha fazla bonus sembolü, bonus oyunu ba?lat?r. Bonus oyun, üç a?amal?d?r:

 • 1. Ad?m: Katili bulma.
 • 2. Ad?m: Cinayet silah?n? bulma.
 • 3. Ad?m: Cinayetin nedenini bulma.

Yanl?? tercihler bile yapsan?z her ad?mda bir ?eyler kazan?rs?n?z ancak do?rular? seçti?inizde kazand???n?z miktar katlan?r…

 • 1. Ad?m: Kazan?lan x2
 • 2. Ad?m: Kazan?lan x2
 • 3. Ad?m: Kazan?lan x2.

3. ad?mda son seçim yap?ld???nda bonus oyun sona erer.

Oyun Ayarlarý – CasinoMaxi

Oyun panelindeki anahtar simgesini týklatýn. Oyun Ayarlar’ý menüsünde aþaðýdaki seçenekleri etkinleþtirmek için seçin:

 • Ses efektleri. Oyundaki ses efektlerini açar ya da kapatýr.
 • Fon sesi. Fondaki müziði açar ya da kapatýr.

Otomatik Oyun – CasinoMaxi

Otomatik Oyun etkinleþtirildiðinde oyun panelinde AUTO‘yu týklatýn ve otomatik oynanacak tur sayýsýný seçin. Tur sayýsý tamamlandýðýnda, Otomatik oyun durur. Otomatik oyunu durdurmak için DURDUR‘u týklatýn. Otomatik oyun, geçerli oyun turlarý bittikten sonra tamamlanýr.

Otomatik oyunda kullanýlmak üzere aþaðýdaki geliþmiþ ayarlarý seçin:

 • Her türlü kazanmada. Bir tur kazandýðýnýzda Otomatik oyunu durdurur.
 • Free spins kazanýlýrsa. Free spins kazanýlýrsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Bonus oyun kazanýlýrsa. Bonus oyun kazanýldýðýnda Otomatik oyunu durdurur.
 • Tek kazanma bu deðeri aþarsa. Kazanýlan tutar belirttiðiniz miktarý geçtiðinde ya da eþit olduðunda Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar artarsa. Nakit, belirttiðiniz miktar kadar artarsa Otomatik oyunu durdurur.
 • Nakit bu kadar azalýrsa. Nakit, belirttiðiniz miktar kadar azalýrsa Otomatik oyunu durdurur.

Belirli Otomatik oyun koþullarýný kaldýrmak için ilgili onay kutusunun iþaretini kaldýrýn ya da Sýfýrla‘yý týklatýn.

ÝYÝ ÞANSLAR!

No related posts.